Pozitë pune: Koordinator/e i/e Programit

Qendra për Barazi dhe Liri e komunitetit LGBT në Kosovë (CEL Kosova) është themeluar në korrik 2013 me qëllim të fuqizimit të komunitetit LGBT në Kosovë.

CEL parandalon diskriminimin në bazë të orientimit seksual dhe identitetit gjinor, ndërgjegjëson popullatën e përgjithshme për të drejtat LGBT dhe avokon për të drejta të barabarta dhe mosdiskriminim të komunitetit LGBT në Kosovë në përputhje me Kushtetutën dhe ligjet e Republikës së Kosovës. CEL u krijua si përgjigje ndaj diskriminimit të vazhdueshëm, stigmatizimit dhe paragjykimit të shoqërisë ndaj personave LGBT dhe mbrojtjes së personave LGBT në Kosovë.

Koordinator i Programit

Ne jemi duke kërkuar për një Koordinator të Programit për t’iu bashkuar ekipit tonë në Programin Mbështetës

Pozita: Koordinator i Programit

Orari: 40 orë në javë (me kohë të plotë)
Vendndodhja: Prishtinë
Afati i aplikimit: 13 janar 2023
Fillimi i punës: shkurt, 2023

Detyrat dhe përgjegjësitë kryesore:

Koordinon zbatimin e të gjitha aktiviteteve në kuadër të programit të implementuar nga CEL Kosova.
Kryen hulumtime të plota në zyre dhe në terren.
Mban kontakte të rregullta me Drejtorin e Programit dhe palët e tjera të interesuara.
Përgjegjës për të gjithë logjistikën në lidhje me aktivitetet e programit.
Koordinon zbatimin e aktiviteteve të programit
Organizon dhe koordinon aktivitete të ndryshme të parashikuara në program,
Prodhon të gjitha raportet e nevojshme të rregullta mujore dhe tremujore,
Menaxhon zyren;
Koordinon dhe mban komunikime me palët relevante të interesit në Kosovë.
Merr pjesë në takime organizative, ndjek statusin e zbatimit të projektit sipas planeve të punës dhe koordinon komunikimin ndërmjet drejtorit, ekipit financiar dhe organizatave partnere;
Përgatit planet e punës dhe kalendarët e aktiviteteve për projekte në përputhje me planet e përgjithshme organizative;
Monitoron të gjitha aspektet që lidhen me shpenzimet e aktivitetit në përputhje me buxhetin;
Mban korrespondencë dhe komunikim të rregullt me donatorët, organizatat partnere dhe palët e tjera të interesuara;
Përfaqëson organizatën në nivel lokal dhe rajonal (vizita të mundshme jashtë vendit)

Aftësitë dhe përvoja e kërkuar:

Diplomë Bachelor në shkenca sociale
Së paku një vit përvojë pune në zbatimin e projekteve në një OJQ ose organizata të tjera.
Preferohet përvoja e punës me projekte të fokusuara në grupe të ndryshme.
Njohuri për kontekstin social dhe politik të Kosovës
Aftësi të shkëlqyera të të folurit dhe të shkruarit në shqip dhe anglisht.
Aftësi të shkëlqyera kompjuterike.
Aftësi të shkëlqyera komunikimi dhe ndërpersonale.
Aftësi për të kryer detyra të ndnryshme dhe për të planifikuar sipas afateve kohore të dakorduara.
Aftësi për të punuar individualisht me pak mbikëqyrje dhe si pjesë e grupit.
Të vetë-motivuar dhe të pasionuar për të kontribuar në rritjen e organizatës.
Të gatshëm për të punuar në një mjedis pune të larmishëm dhe dinamik.

Për të aplikuar dërgoni email në info@cel-ks.org me subjektin “Koordinator i programit” (nëse po aplikoni për këtë pozicion). Ju lutemi bashkëngjitni aplikacionit:

C.V.;
Letër motivimi;
Emrat dhe detajet e kontaktit të dy personave që CEL Kosova mund të kontaktojë për të marrë referencë.

Afati i fundit: 22 janar 2023

Vetëm kandidatët/et e listës së ngushtë do të kontaktohen për intervistë deri më 25 janar 2023.

Aplikacionet e pakompletuara dhe aplikacionet e dërguara me vonesë nuk do të pranohen. Thirrjet telefonike tek stafi i CEL-it nuk pranohen dhe thirrje të tilla mund të rezultojnë në uljen e pikëve për kandidatët/et potencial/e për këtë pozitë.

Pozitë pune: Menaxher/e i/e Programit

Qendra për Barazi dhe Liri e komunitetit LGBT në Kosovë (CEL Kosova) është themeluar në korrik 2013 me qëllim të fuqizimit të komunitetit LGBT në Kosovë.

CEL parandalon diskriminimin në bazë të orientimit seksual dhe identitetit gjinor, ndërgjegjëson popullatën e përgjithshme për të drejtat LGBT dhe avokon për të drejta të barabarta dhe mosdiskriminim të komunitetit LGBT në Kosovë në përputhje me Kushtetutën dhe ligjet e Republikës së Kosovës. CEL u krijua si përgjigje ndaj diskriminimit të vazhdueshëm, stigmatizimit dhe paragjykimit të shoqërisë ndaj personave LGBT dhe mbrojtjes së personave LGBT në Kosovë.

Menaxher i Programit

Po kërkojmë një Menaxher Programi për t’iu bashkuar ekipit tonë energjik dhe për të ndihmuar në realizimin e programeve tona dinamike.

Pozita: Menaxher i Programit
Orari: 40 orë në javë (me kohë të plotë)
Vendndodhja: Prishtinë
Afati i aplikimit: 13 janar 2023
Fillimi i punës: shkurt, 2023

Përgjegjësitë:

Menaxhon projektet e caktuara në mënyrë të vazhdueshme, duke përfshirë përgatitjen e progresit dhe raportet narrative përfundimtare, ndërlidhjen e drejtpërdrejtë me donatorët e caktuar, koordinimin dhe mbikëqyrjen e të gjitha detyrave dhe përgjegjësive që rezultojnë nga projektet e caktuara, në koordinim me Koordinatorët e Programit;
Ndihmon kur dhe nëse nevojitet në zhvillimin e projektit dhe shkrimin e propozimeve;
Inicon, realizon dhe mbikëqyr të gjitha ngjarjet, aktivitetet dhe programet e ngritjes së kapaciteteve të organizatës.
Menaxhon orarin e ngjarjeve të përcaktuara, duke siguruar që të gjitha aktivitetet të organizohen dhe zbatohen siç janë planifikuar, duke përfshirë organizimin dhe mbikëqyrjen e procesit të përzgjedhjes për thirrjet e hapura (për trajnime, punëtori, etj.) dhe bën të gjitha aranzhimet logjistike për ofrimin e projekteve individuale, duke përfshirë (por pa u kufizuar në) kontaktimin dhe konfirmimin e folësve dhe përkthyesve, rezervimin e vendeve dhe pijeve freskuese, rregullimin e udhëtimit dhe akomodimit, blerjen e burimeve të nevojshme, koordinimin e kontakteve dhe komunikimeve, etj.;
Mban marrëdhënie me partnerë të jashtëm, merr pjesë në aktivitetet e organizatave partnere.
Hulumton rreth aktiviteteve të mundshme për ngjarje të ardhshme, propozon ide të reja dhe i zbaton ato, zhvillon strategji për organizim efikas dhe të suksesshëm të eventeve dhe programe për ngritjen e kapaciteteve;
Organizon aktivitete ad-hoc, ngjarje dhe/ose projekte që mund të ndodhin ndërkohë.

Kandidati i duhur për këtë pozicion duhet të jetë:

I organizuar dhe i sigurt në menaxhimin e njerëzve, ngjarjeve dhe projekteve;
Të mbikëqyr menaxhimin e projekteve kryesore të organizatës;
Të identifikojë mundësi të reja për mbledhjen e fondeve për organizatën;
Të zhvillojë dhe shkruaj projekt propozime kryesisht për donatorë ndërkombëtarë;
Të mbajë komunikim të rregullt me donatorë dhe organizata partnere;
Të menaxhojë në mënyrë të organizuat njerëzit, ngjarjet dhe projektet;
Të mbikëqyrë zbatimin e përgjithshëm të projektit;
Të marrë pjesë në takime organizative, të mbajë shënime për statusin e projektit dhe të koordinojë komunikimin ndërmjet Drejtorit të Programit, ekipit zbatues, ekipit financiar dhe organizatave partnere dhe financuese;
Të monitorojë dhe vlerësojë  performancën e punonjësve të organizatës;
Të zhvillojë plane të integruara të projekteve, plane të zbatimit dhe vlerësime të kostos për projektet kryesore afatgjata;
Të përgatis plane të përgjithshme organizative të punës dhe kalendarëve të aktiviteteve;
Të ndihmojë organizatën me aktivitete të rregullta dhe çështje ad-hoc.
Të përfaqësojë organizatën në nivel lokal dhe rajonal (vizita të mundshme jashtë vendit)

Aftësitë dhe përvoja e kërkuar:

Diplomë Bachelor/Master në fushën përkatëse;
Së paku tre vjet përvojë në menaxhimin dhe zbatimin e projekteve dhe programeve komplekse në OJQ, duke përfshirë të paktën një vit përvojë në menaxhimin e eventeve;
Njohuri të shkëlqyera të gjuhës shqipe dhe angleze me shkrim;
Gjuhët: Të flasë rrjedhshëm gjuhën shqipe dhe angleze (Serbishtja është plus, por jo kërkesë).

Për të aplikuar dërgoni email në info@cel-ks.org me subjektin “Menaxher i programit” (nëse po aplikoni për këtë pozicion). Ju lutemi bashkëngjitni aplikacionit:

C.V.;
Letër motivimi;
Emrat dhe detajet e kontaktit të dy personave që CEL Kosova mund të kontaktojë për të marrë referencë.

Afati i fundit: 22 janar 2023

Vetëm kandidatët/et e listës së ngushtë do të kontaktohen për intervistë deri më 25 janar 2023.

Aplikacionet e pakompletuara dhe aplikacionet e dërguara me vonesë nuk do të pranohen. Thirrjet telefonike tek stafi i CEL-it nuk pranohen dhe thirrje të tilla mund të rezultojnë në uljen e pikëve për kandidatët/et potencial/e për këtë pozitë.

Pozitë pune: Jurist/e

CEL Kosova shpallë pozitë të hapur pune me orar të pjesshëm për Jurist/e. Kandidatët/et e përzgjedhur/a planifikohet të fillojnë punën gjatë muajit shkurt 2023! Ju lutemi dërgoni CV-në tuaj dhe një letër motivuese në gjuhën shqipe ose angleze, si dhe dy referenca të ndryshme, në info@cel-ks.org me titull “Jurist/e”, deri me 22 janar 2023.
Vetëm kandidatët/et e listës së ngushtë do të kontaktohen.

Kandidatët/et e suksesshëm/e duhet të plotësojnë kërkesat minimale:

 • Angazhim maksimal për të avancuar pozitën e personave LGBTIQ+ në Kosovë;
 • Së paku dy vite përvojë pune;
 • Të ketë aftësi pune në një ambient divers dhe nën presion;
 • Njohuri dhe ndjeshmëri për personat LGBTIQ+ dhe qasje njerëzore;
 • Qasje e kujdesshme në komunikimin dhe punën me personat që kanë përjetuar trauma të shkaktuar si pasojë e përjetimit të formave të ndryshme të dhunës;
 • Njohuri për kornizën ligjore në Kosovë dhe aftësi për të mbështetur ndërmarrjen e hapave proceduralë për të mbajtur institucione të ndryshme të përgjegjshme për zbatimin e përgjegjësive të tyre ligjore;
 • Njohuri mbi qështjet gjinore dhe të personave LGBTIQ+ apo i/e apasionuar për të fituar më shumë njohuri në këtë fushë;
 • Njohja e gjuhës angleze është e domosdoshme dhe gjuha serbe do të konsiderohet përparësi.

  Detyrat përfshijnë, por nuk kufizohen vetëm në:

Rishikimi i dokumenteve ligjore të Klientit, kontratave të punës me të punësuarit dhe marrëveshjeve të nënshkruara me palë të treta brenda dhe jashtë Kosovës;

 • Rishikimi i akteve të brendshme të Klientit në përputhje me përcaktimet ligjore të Ligjit te Punës dhe legjislacionin tjetër përkatës në fuqi;
 • Të mirëmbajë databazën e organizatës;
 • Ofrimi i këshillave ligjore për çështje që lidhen me veprimtarinë e Klientit;
 • Ofrimi i këshillave ligjore dhe përfaqësimit pranë institucioneve për personat që raportojnë rastet e keqtrajtimit, dhunës, diskriminimit dhe shkeljeve tjera të të drejtave të njeriut tek Klienti;
 • Hulumtimi, analiza dhe draftimi i opinioneve ligjore në lidhje me çështje ligjore që lidhen me veprimtarinë e Klientit;
 • Pëcjellja e rasteve  te Klientit dhe të palëve të referuara nga Klienti pranë institucioneve shtetërore e private, si para gjykatës, përmbaruesve privatë, policisë, prokurorisë, paneleve të arbitrazhit si dhe institucioneve tjera në Kosovë;
 • Ofrimi i sesioneve informative në lidhje me denoncimin e rasteve pranë organeve të rendit dhe mbrojtjen e të drejtave të komunitetit LGBT+;
 • Kryerja e shërbimeve tjera sipas marrëveshjes së ndërsjelltë të Palëve
 • Të asistoj personat LGBTIQ+  që janë viktima të formave të ndryshme të dhunës gjatë trajtimit të rasteve të tyre nga gjykatat vendore të të gjitha niveleve;
 • Të ndihmojë përfaqësueset e OJQ-ve të përpilojnë ankesat dhe të adresojnë ato tek institucionet relevante me qëllim të kërkimit të llogaridhënies në rastet kur institucionet nuk reagojnë në përputhje me kornizën ligjore;

  Aplikacionet e pakompletuara dhe aplikacionet e dërguara me vonesë nuk do të pranohen. Thirrjet telefonike tek stafi i CEL-it nuk pranohen dhe thirrje të tilla mund të rezultojnë në uljen e pikëve për kandidatët/et potencial/e për këtë pozitë.

  CEL është që të përkrahë, të mbrojë dhe të promovojë të drejtat dhe interesat e personave LGBTIQ+ në të gjithë Kosovën, pavarësisht nga përkatësia e tyre politike, fetare, etnike, mosha, niveli i arsimit, orientimi seksual dhe aftësia. CEL e realizon këtë mision përmes shkëmbimit të përvojës dhe informatave, partneriteteve dhe rrjetëzimit, hulumtimeve, avokimit dhe shërbimeve.

Pro Rregullimit të Martesës mes Personave të Seksit të Njëjtë në Kodin Civil

Organizata të Shoqërisë Civile, Individë, dhe Aktiviste/ë, pro Rregullimit të Martesës mes Personave të Seksit të Njëjtë në Kodin Civil

Dje, më 20 janar 2022, mbi 60 organizata të shoqërisë civile, individë dhe aktiviste/ë i janë bashkangjitur procesit afatgjatë të avokimit për rregullimin e martesës për personat e seksit të njëjtë në Draft Kodin Civil (https://md.rks-gov.net/…/5582524D-4557-43D6-A814…)

Organizatat, individët dhe aktivistet/ët pjesëmarrës, në shenjë mbështetjeje të këtij procesi, dje nënshkruan letrën e cila ende po qarkullon për përkrahje dhe nënshkrime. E njëjta, në ditët e ardhshme do t’i drejtohet Kuvendit të Kosovës, Deputetëve dhe Komisioneve Parlamentare, për rregullimin e martesës për personat e seksit të njëjtë në Draft Kodin Civil.

Aktualisht, Draft-Kodi Civil nuk i ka përfshirë kërkesat për përdorimin e gjuhës neutrale në rregullimin e martesës, duke vazhduar trajtimin përjashtues ndaj komunitetit LGBTIQ+.

Ftojmë të gjitha organizatat, individët dhe aktivistet/ët që punojnë dhe veprojnë për jetësimin e të drejtave të njeriut, pa përjashtime, që besojnë në parimet e barazisë, mosdiskriminimit, të drejtën për privatësi, të drejtën për krijimin e familjes, që t’i bashkohen organizatave dhe akzivisteve/ëve në përkrahje të letrës.

Për t’iu bashkangjitur listës përkrahëse mund të na konfirmoni me shkrim ne emailat: info@csgd-ks.org dhe info@cel-ks.org

Ky takim u mbajt duke respektuar masat mbrojtëse kundrejt Covid-19.

Organizatat, aktivistet/ët dhe individët të cilat e kanë përkrahur letrën, deri me datë 1/21/2022 janë:

Qendra për Zhvillimin e Grupeve Shoqërore – CSGD
Qendra për Barazi dhe Liri – CEL Kosova
Rrjeti i Grave te Kosovës – RrGK
Civil Rights Defenders
Qendra Kosovare për Studime Gjinore – QKSGJ
Nisma e te rinjve për te drejtat e njeriut – YIHR KS
QIKA
New Social Initiative
Support Group Kosova
BIRN
ECMI Kosovo
JB Consluting
ISP Musine Kokalari
YMCA Movement
INTEGRA
Kosovar Youth Council
OJQ Qytetaret Aktive
KAPHA
Artpolis
Fondacioni Kosovar i Arkitektures
Instituti GAP
Voice of Roma, Ashkali and Egyptians – VORAE
Levizja FOL
Dylberizm
Community Development Fund – CDF
Labyrinth
HANDIKOS
Çohu
KIPRED
ATRC
Fondacioni17
INJECT
Fondi per te Drejten Humanitare Kosove
TOKA
Kosova – Women 4 Women
D4D
truAktiv
QIPS
Greta Avdyli, aktiviste
Medin Dauti, aktiviste
Paris Guri, aktivist
Nol Musa, aktivist
Leonida Molliqaj, aktiviste
Arnina Beqiri, aktiviste
Liridona Sijarina, aktiviste
Visar Ymeri
Anjesa Haziraj, aktiviste
Trendeline Bucolli, aktiviste
Rita Selimi, aktiviste
Prof. Ass. Dr. Njomza Llullaku
Lirim Bajrami, aktivist
Arben Fejza, aktivist
Flutura Zymi, aktiviste
Jeta Berisha, aktiviste
Rina Kika, avokate
Fjolla Shaipi
Ajete Kërqeli, aktiviste
Nita Zeqiri, aktiviste
Dr. Vjollca Krasniqi, Profesoreshe, Fakulteti Filozofik, Universiteti i Prishtines
Agon Rexhepi, aktivist
Vjosa Hamiti
Adrian Morina, aktor
Arlinda Morina, regjisore
Mirishahe Syla – aktiviste

Reagim ndaj Draft Kodit Civil

Ne, organizatat e shoqërisë civile për të drejtat e njeriut, përmes kësaj shkrese shprehim zhgënjimin dhe shqetësimin tonë tonë mbi një numër të dispozitave të Draft Kodit Civil dhe mbi procesin përmes të cilit janë shmangur qëndrimet, komentet dhe propozimet tona në lidhje me rregullimin e martesës për personat e seksit të njëjtë.

I kujtojmë Qeverisë së Republikës së Kosovës se kemi mbështetur dhe kemi qenë partnerë me Grupin Punues brenda Ministrisë së Drejtësisë dhe me Projektin e Kodit Civil të financuar nga Bashkimi Evropian. Madje në takimet e Grupit Punues të Ministrisë së Drejtësisë për Kodin Civil, ne kemi marrë zotim të qartë nga Ministria e Drejtësisë që është në favor që Kodi Civil të rregullojë martesën në pajtim me Kushtetutën e Republikës së Kosovës.

Mirëpo, Qeveria e Republikës së Kosovës, në mbledhjen e datës 29.12.2021, ka miratuar Draft-Kodin Civil përkundrejt që nga Ministria e Drejtësisë kemi marrë premtime që do të punojmë më tutje bashkarisht për mënyrën se si përmbajtja e Draft Kodit Civil të sillet në pajtim me Kushtetutën dhe të drejtat e garantuara në rendin tonë kushtetues dhe ligjor. Me miratimin e Draft Kodit Civil, në përmbajtjen aktuale, Qeveria e Kosovës, ka shkelur Kushtetutën dhe ka cënuar të drejtave fundamentale të garantuara në rendin tonë Kushtetues dhe ligjor. Ministria e Drejtësisë dhe Projekt Kodi Civil kanë shmangur dhe injoruar qëndrimet dhe propozimet tona konkrete lidhur me martesën dhe bashkëjetesën.

Draft-Kodi Civil përkufizon martesën si bashkësi ligjërisht të regjistruar ndërmjet dy personave të sekseve të ndryshme. Po ashtu, përkufizon që burri dhe gruaja kanë të drejtën të martohen dhe të formojnë familje. Draft-Kodi Civil nuk e rregullon martesën mes personave të seksit të njëjtë por parasheh mundësinë e krijimit të bashkësive civile të regjistruara, por që kushtet dhe procedurat parashihen të rregullohen me një ligj të veçantë. Të gjitha partneritetet e mundshme (martesa apo bashkëjetesa) duhet të rregullohen me Kod Civil. Kjo qasje e rregullimit të kuspartnerhteve dhe procedurave të partneritetit mes personave të seksit të njëjtë me ligj të veçantë tenton të ndajë të drejtën për partneritet për personat LGBTI nga ato të qytetarëve të tjerë të Kosovës, përderisa në Draft-Kodin Civil janë rregulluar kushtet dhe procedurat për martesë dhe bashkëjetesë në mes të burrit dhe gruas. Një qasje e tillë është shkelje fundamentale e të drejtave të njeriut të personave LGBTI në Kosovë, dhe nuk paraqet gjithëpërfshirjen e të drejtave të qytetarëve të Kosovës.

Kushtetuta e Republikës së Kosovës garanton të drejtën për martesë dhe krijim të familjes. Është e qartë që në Kushtetutën e Kosovës nuk ka gjini të përcaktuar, që do të pengonte çiftet e seksit të njëjtë të martoheshin dhe të krijonin familje. Më tej, Kushtetuta e Kosovës siguron edhe shtresa të tjera të mbrojtjes së të drejtave themelore të njeriut. Neni 24 i Kushtetutës – Barazia para ligjit garanton që çdo person gëzon të drejtën e mbrojtjes ligjore pa diskriminim duke përfshirë edhe orientimin seksual si bazë të mbrojtur. Kushtetuta lejon zbatueshmëri direkte të Konventës Europiane për Mbrojtjen e të Drejtave të Njeriut dhe Lirive Themelore dhe të Protokolleve të saj në legjislacionin e brendshëm të Kosovës, dhe përcakon që në rast të konfliktit të dispozitave ligjore të mbizotërojnë ato. Më tej, në pajtim me Nenin 53 të Kushtetutës së Kosovës, të drejtat themelore të njeriut duhet të interpretohen në harmoni me praktikat gjyqësore të Gjykatës Evropiane për të Drejta të Njeriut. (“GjEDNj”)

Rrjedhimisht, duke rregulluar martesën dhe bashkëjetesën si raporte të lejuara vetëm për personat me gjini të kundërt, fillimisht Ministria e Drejtësisë dhe tani edhe Qeveria e Kosovës kanë shkelur thellësisht të drejtat e njeriut dhe barazinë para ligjit.

I kujtojmë Ministrisë së Drejtësisë që me qëllim të shmangies së kësaj situate ne kemi kërkuar vazhdimisht dhe kemi qenë të përfshirë në debat, mirëpo mos marrja parasysh e qëndrimit tonë për këtë çështje është i papranueshëm.

Ju bëjmë thirrje institucioneve, organizatave ndërkombëtare dhe përfaqësuesëve të trupave diplomatike që punojnë në fushën e sundimit të ligjit dhe të drejtave të njeriut në Kosovë, që të inkurajojnë dhe të kushtëzojnë asistencën e tyre me progresin që Kosova bënë në garantimin e të drejtave të njeriut në mënyrë të barabartë për të gjithë. Ne do të vazhdojmë të përdorim të gjitha mjetet dhe mekanizmat ligjor dhe institucional për harmonizimin e Kodit Civil në pajtim me Kushtetutën e Republikës së Kosovës.

Qendra për Zhvillimin e Grupeve Shoqërore – CSGD
Qendra për Barazi dhe Liri – CEL Kosova
Rrjeti i Grave të Kosovës – RrGK
Civil Rights DefendersQendra Kosovare për Studime Gjinore – QKSGJ
Nisma e të Rinjëve për të Drejtat e Njeriut – YIHR-KS

Reagim ndaj shkeljes etike dhe standardeve profesionale të gazetarisë

Dënojmë fuqishëm dhe shprehim shqetesimin tonë për shkeljen etike dhe standardet profesionale të gazetarisë në raportimin mbi orientimin seksual dhe martesën e një qytetari në Kanada.

Me publikimin e këtij lajmi në mënyrë senzacionale, duke përdorur tituj tendenciozë dhe me potencimin e panevojshëm të lidhjes familijare të personit në fjalë me një politikane në Kosovë është cënuar rëndë privatësia e tij dhe e familjarëve, si dhe janë shkelur parimet themelore të kodit etik të gazetarisë.

Këto raportime senzacionale dhe joprofesionale kanë nxitur një numër të madh të fyerjeve, kërcënimeve dhe gjuhë të urrejtjes, duke e fuqizuar një situatë të pasigurt për personat LGBTI në Kosovë.Rikujtojmë përgjegjësinë e mediave për lejimin e publikimit të këtyre komenteve në faqet e tyre zyrtare, të cilat mund të nxisin veprime kriminale ndaj një personi apo një grupi të caktuar të shoqerisë.

I bejme thirrje mekanizmave vetëkontrollues të mediave që të reagojnë dhe te ndermarrin veprime përkatëse ligjore dhe etike, për të ndalë komentet denigruese dhe për të dënuar nxitjen e urrejtjes që është vepër penale sipas Kodit Penal, Neni 141, paragrafi 1.

Qendra për Zhvillimin e Grupeve Shoqërore – CSGD
Qendra për barazi dhe Liri – CEL Kosova
Rrjeti I Grave të Kosovës – RrGK
Civil Rights Defenders – CRD
Qendra Kosovare për Studime Gjinore – QKSGJ
Nisma e të rinjve për të drejtat e njeriut – YIHR KS

A safe home for me too

F.Sh.

The pandemic, in addition to the vulnerability of physical and mental health, collective economic and financial difficulties, added another challenge to LGBTIQ + persons, a challenge that was experienced by many marginalized groups and communities to a greater degree.

"Particularly a high demand of LGBTIQ + persons in Kosovo was and continues to be home security and the need for housing. Since during the pandemic LGBTIQ + people were forced to stay in homophobic and transphobic environments, and that these environments in most cases happen to be their homes, their psychological and physical health were at higher risk than ever before. This is supported by the fact that the requests for housing have become alarming during the last two years ", says Lend Mustafa, Project Manager at the Center for Equality and Freedom - CEL Kosova.

As the requests for housing were numerous, CEL Kosova has started providing a safe home for LGBTIQ + people in need. In 2021, this safe house housed five LGBTIQ + people who wanted to escape the pressure and psychological and physical abuse from their families.

"We have provided this service in parallel with other services that have been provided for some time by CEL Kosova, such as legal aid and counseling, psychological sessions, moral support, and legal guardianship for a person under 18 years of age," says Lend. Mustafa emphasizing that housing capacities are limited.

The person who was offered legal guardianship by an employee of the organization CEL Kosova was a 17-year-old transgender girl.

"My gender identity was unacceptable to both my family and my social circle. Psychological abuse reached such a level that I could no longer bear it. "I left home, and even changed city just to be able to live a quiet and authentic life," said the transgender girl who was admitted to the safe house on September 17 this year.

"For the first time I was accepted as I was. For the first time I felt free to manifest my gender identity also in clothing, attitudes and thoughts. "All these basic things were limited to me due to prejudice and constant bullying in every possible environment."

One thing the girl wants to remind other transgender people is that the process of going out openly is long and does not happen all at once. "Open up when you feel safe. Keep up the good content despite the challenges you may face along the way. In the end, just like me, you will find the best way to live with dignity as yourself.

For the case of the minor girl, as well as for other cases with LGBTIQ + minors, CEL Kosova has cooperated closely with the Center for Social Work in order to assist in the daily life of these persons to be as healthy as possible and to create a environment that enables their development and integration into society.

Lend Mustafa indicates that no assistance has been received from any other state institution and in every step of the process of treatment and provision of housing and / or any other services for LGBTIQ + persons, major shortcomings have been identified in institutions due to failure to prioritize social services. by the government and other responsible actors.

"However, there is also good news. The Municipality of Prishtina has allocated a fund for the construction of the first shelter dedicated to LGBTIQ + persons in Kosovo, a project that will facilitate the confrontation of LGBTIQ + persons with these problems in general and consequently their quality of life.

However, he emphasizes that the need for this shelter continues to be alarming and the process should be accelerated as much as possible.

“Many people from the municipality of Prishtina have a request for these services, but the situation in rural areas is much more complicated as in most other municipalities or villages these issues are not discussed at all, and the services are almost non-existent based on the cases which we accepted. In most cases, these people change their place of residence, considering that Prishtina is a more acceptable place for LGBTIQ + communities ”.

In conclusion, considering all the above-mentioned problems and the high ongoing demand, CEL Kosova calls on the new mayor of Prishtina to prioritize and accelerate the construction of a shelter for LGBTIQ + persons. It also calls on civil society organizations and other actors for solidarity, support and taking concrete steps to improve the current situation.

Coming out

T.R.

What does it means to come out?

Coming, otherwise known as "coming out of the closet", is the process of telling your sexual orientation and/or gender identity to one or a group of individuals such as family, friends, work colleagues, etc. Coming out is a phenomenon that has already become common among LGBTIQ+ people as a result of a heteronormative society and the assumption of the majority that everyone lives a heterosexual life within binary systems. Such an approach by society for a long time already has harmed LGBTIQ+ persons, making it difficult for them to live in public and private spaces. This inequality and denial of authentic living have created a new wave of acting among LGBTIQ+ people by encouraging activists to come out, both in their families and friends, as well as publicly in the media.

Coming out is known as a bold and encouraging step given the current circumstances around the world, especially in a society like Kosovo, where in an interview conducted a few years ago, over 80% of respondents said they were against having a child who may belong to the LGBTIQ+ communities.

This process can often be emotionally difficult, and sometimes even dangerous. Therefore, coming out is a process that should be done gradually, step by step, testing the situation and preparing yourself to face reactions of all kinds – unfortunately, including negative or unacceptable attitudes.

How to come out?

How to come out – one of the most frequently asked questions by LGBTIQ+ people around the world, and most often by children and adolescents, the answers to which are numerous and diverse.

The truth lies in that there is no set way to go about it, nor are the attitudes and reactions of others predictable. However, there are some circumstances that can be analysed for a safer journey when coming out to a family member, friend or someone else.

One step you can take during this process is not to react emotionally. It is more than understandable that hiding your sexuality and/or identity and living a double life can bottle up a lot of emotions inside, which eventually need to explode. Although it is difficult to hold back sometimes, such explosive reactions can lead us to unenviable situations and aggravate our process of development and self-acceptance. Emotional outbursts can sometimes result in trauma as well.

Test the situation. Before talking to anyone about yourself, try talking about LGBTIQ+ communities-related topics and see what they think about such issues. While this helps in how you approach the other person, it does not assure you of others' reactions. The person in question may be supportive of you because of the closeness but have a different opinion about this phenomenon in general. It can also be the opposite – be neutral with LGBTIQ+ people but have difficulty accepting someone close. Either way, keep focusing on yourself.

Find the moment when you feel ready and do not get influenced by external factors. You do not have to tell anyone about your sexual orientation and/or gender identity. You are in control of this process! Take care of yourself and practise self-love to empower yourself and fight for yourself.

How should other people act?

When someone close to you approaches you with the intention of telling you about their sexual orientation and/or gender identity, one of the best reactions is to refrain from an exaggerated reaction.

In the opinion of a significant number of LGBTIQ+ people, the biggest fear during the process of coming out is how the other person will react. So before you react, make sure you are listening to what the person has to say and always remember that they are telling very personal information that has been locked up for years.

Offer a sense of confidence and ensure that everything will remain secret. Since such information is very personal, do not exploit the trust of a close person.

Telling such a secret to someone else is one of the most malicious acts, regardless of it being intentional or by neglect. Revealing such secrets harms the well-being of the person, putting them in other troubles that they did not initially imagine could occur, affecting them emotionally, mentally and sometimes even physically, and resulting in the loss of trust in other people. Coming out is a personal decision that belongs only to the person who wants to come out, at the moment they decide for themselves.

Where else to find support if you are an LGBTIQ+ person?

If you do not have someone in your family or friends with whom you can talk about these issues, contact other LGBTIQ+ people you know or visit places frequented by LGBTIQ+ people.
Lastly, remember that even if you do not come out, you are part of the LGBTIQ+ communities and will always be accepted as members of a chosen family. Even without your knowledge, you are an encourager and example of resistance for younger people in the LGBTIQ+ communities.

Also, to receive services for your well-being, you can always ask to hold psychological sessions and receive legal services from organizations working for the rights of LGBTIQ+ persons in Kosovo. These services will ensure that you take care of yourself and claim your rights more safely and that you are accompanied along these journeys by informed people who offer you comfort.

You are valuable and you belong to this society!

(Non)Binary Gender

Gender (Non)Binary

Donjet Behluli

Culture inevitably affects almost everything gender-related. Since the day a person is born, they’re immediately given a gender identity based on their sex. Then, they’re expected to act and do everything in accordance to the gender they were assigned as babies. These cultural expectations affect almost every aspect of a person’s life; life goals, choice in career, social behavior, activities one engages in, their taste in fashion, their overall interests, etc. basically, a person’s position in society
Unfortunately, our society and its perceptions towards gender are not very inclusive. We are raised to believe that gender is binary and every person is expected to fall into one of the categories: man or woman, but the reality of gender is much more complex and not every person finds themselves in these two categories.

So how are gender binary and nonbinary gender defined?

Binariteti gjinor është ndarja shoqërore ose kulturore e gjinisë në dy kategori mashkullore dhe femërore të ndryshme e të kundërta, dhe ky është një standard në shumicën e kulturave. Kurse identitetet gjinore që s’janë as mashkullore as femërore – pra identitete që ekzistojnë jashta binaritetit gjinor – konsiderohen jo-binare.

Challenges of non-binary people

Existing as a nonbinary person in a society that constantly tries to put you in a box in which you don’t belong and having to meet certain expectations can be very exhausting. Gender binarism can also lead to institutionalized power structures, and people who don't fit into traditional gender norms can face discrimination and harassment in various settings in our society. Disregard, disbelief, condescending encounters, and disrespect are common forms of discrimination experienced by nonbinary people. There are also people who consider gender nonbinary as an attention-seeking trend. But the most common form of discrimination against non-binary people is the usage of incorrect pronouns and misgendering. Misgendering is when someone refers to a person using language that doesn’t align with their gender identity, for example referring to a woman as “he” or calling her “a man”, and this definition applies to individuals of all gender identities.

Are pronouns that important?

By definition, gender pronouns are words that people use to refer to others without using their names. But for many nonbinary people, pronouns are about more than just how they want to be addressed. They’ve become a way to assert an aspect of their gender that’s often unseen or unaligned with others’ assumptions and as a result, pronouns have the capacity to affirm or ignore the reality of a nonbinary individual. So it’s important that we ask and always respect the preferred pronouns of a person. The usage of gender neutral language is also encouraged so that we can be as inclusive as possible and avoid assumptions about someone’s gender, but unfortunately, this can sometimes be challenging because certain languages, like Albanian, don’t have gender neutral pronouns.

Gender as a spectrum

The concept of gender as a spectrum is nothing new only because the discourse around it may be. Non-binary identities have been recognized by cultures and societies all over the world for ages. For generations, indigenous civilizations in Oaxaca State, Mexico, North America and Madagascar have embraced the concept of the "third gender."
For example, The muxes — people born in a male body but who identify as neither woman nor man — live in the small town of Juchitán de Zaragoza in southern Oaxaca State, Mexico and they are well-known in the town and culture as part of an ancient civilization. There’s other cultures like Native North American Navajo culture where transgender individuals are recognized as “two-spirit”, or Sakalava people in Madagascar who recognize a third gender called Sekrata. These historical examples of nonbinary and nonconforming gender have created a crucial foundation for how we interpret gender identity today.

Besides gender, sex isn’t necessarily binary either. One in 2,000 people are born intersex, a term used to describe people who have chromosomes, anatomy, or other sex characteristics that cannot be classified as strictly male or female. So the idea that sex and gender are binary — that everyone falls into one of two categories — is a societal construct. The notion that there’s male and female isn’t incorrect, it’s simply incomplete. Many individuals, whether intersex or not, have a mix of biological features or gender expressions that do not exactly fit into the male or female categories.

Gender identities that are nonbinary

There are many gender identities that fall under the nonbinary umbrella, a couple of them are genderqueer and gender fluid. Genderqueer refers to a person who does not subscribe to conventional gender distinctions but identifies with neither, both, or a combination of male and female genders. Gender fluid refers to a person who does not identify themselves as having a fixed gender and their gender expression or how they feel about themselves may change over time.

Every identity is valid

As our understanding of gender evolves, and through our experience with it, we need to remind ourselves that every identity is valid and we need to remain respectful to others and always embrace our authentic selves.

You Might Find Yourself - Nadav Ben David

The other-self

Shend Badivuku

When we find out that a gay couple have broken up, usually after two or three months of dating, we hear reasons like "he was scared of commitment" or "he needed to work on himself". While these are not reasons that straight couples in particular do not have, LGBTQ + people face a problem that is more deep-rooted.

People in the LGBTQ + community have been told since childhood that being yourself is wrong. Whether from a religious, patriarchal or traditional perspective, in Kosovo these people are subject to misleading, prejudicial, and sometimes traumatic situations, during the journey of finding themselves. And when they finally find it, they realize that their self is not so hospitable in their family and / or social circle. Of course, we are talking about most of the cases, because, thankfully, families welcoming their children of all colors exist.

And when they realize that their self is not welcomed in the family, they create another "self". This "self" is usually the result of their own expectations of that person. Some do well in school, even though the subject they are taking is not at all what they want, but they are afraid of disappointing their parents; some become pushover people, where they do not spoil any of the pleasures or desires of their social circle because they are afraid that they may leave them; some seek counseling in religion, as the only way to mask the guilt they feel within them.

Basically, people in the LGBTQ + community are dealing with a lot of pretense during their lifetime. Some may be convinced that they have made a balance between fake and real life, but in many cases, one influences the other more without the person's knowledge.

They have grown up hearing the words "I love you the way you are", "I love every part of you" or "I love everything about you" from their family and / or friends, but how valuable is that "everything" when that person does not show it to those who say these sentences. How can they love you as you are someone who they do not know at all? They do not know an essential part of yourself? Then it is hard to believe the word "I love you". They do not love you, they love your "other self", it is a consolation that many people in the LGBTQ + community console with.

And if it is very difficult for them to believe the words "I love you" that come from a family or social circle, then why should it be easy to trust a person with whom they are in a romantic relationship with? Are they in love with me, or with an idea I unknowingly created for them? And so, they fall into the abyss of thought-excess, anxiety, paranoia and sometimes even depression. And the Grindr culture, that is, the culture of meeting for sex and no more, and one-night stands is not that it has helped eradicate this phenomenon.

Not that there is anything wrong with these cultures, almost the whole community is part of them, but they offer nothing more than that, a great night and nothing long term. When was the last time you heard that a couple met through Grindr and are now living together in a city-view apartment with their two puppies? It has never been heard in Kosovo, at least.

Maybe it's something that people in the community completely ignore, thinking "since love will not be possible, at least I will enjoy it". Some may be afraid to pursue this "dream" because, as a society, we are generally used to feeling ashamed whenever we do something out of the ordinary, while a healthy romantic relationship between two men / women is extremely utopian. And unfortunately, the social norm for the LGBTQ + community these days is "Sex, Drugs and Rock and Roll". Or maybe Rock and Roll should be replaced with Techno. What would help create a comfort and self-confidence in the people of the community would be their media representation, if they made a portrayal of same-sex love in the media, television or movies, where it is presented as something extremely normal. It is true that such content is found from countries outside Kosovo, but it only reminds them how good it is there and not here. The film "Marriage", a Kosovan film that talks about a love triangle, where a man is forced to marry a woman because he is afraid to love another man, has been a stepping stone to this cause, but it should not be stopped there. We need gay, lesbian, trans, non-binary, queer people in the media, television and movies, where they speak Albanian, where they show what it is like to live in Kosovo and have the job of your dreams, your life partner or a life goal.

LETËR REAGIMI NDAJ PROJEKTIT TË KODIT CIVIL

Projekti i Kodit Civil në Kosovë i cili financohet nga Zyra e Bashkimit Evropian për të draftuar Kodin Civil ka postuar në faqen e tyre të Facebook të datës 1 korrik 2021 në lidhje me takimet e mbajtura me grupe punuese ku është anashkaluar në tërësi çështja e martesave në mes të personave të seksit të njëjtë.

NJOFTIM: Postimi origjinal nga faqja zyrtare e Projekt Kodit Civil në Kosovë është përditësuar dhe nuk përkon me vegëzën që është bashkangjitur. Për postimin origjinal klikoni në “Edit History”).
Për vëmendje shihni :    https://www.facebook.com/478477695826460/posts/1574454176228801/?d=n

Në këtë postim (komunikatë), është anashkaluar në tërësi çështja e martesave në mes të personave të seksit të njëjtë. Për më tepër, nuk përmendet asnjë nga organizatat joqeveritare të cilat kanë ngritur këtë cështje dhe kanë dorëzuar rekomandime konkrete në lidhje me definicionin e martesës, përveç Rrjetit të Grave të Kosovës, e cila ka qenë vetëm njëra prej organizatave të grupit avokues të përbërë prej shumë organizatave tjera, të cilat vazhdimisht kanë lobuar për martesat mes personave të seksit të njëjtë.

Injorimi i rekomandimeve tona në lidhje me rregullimin e martesës në Kodin Civil, ka qenë deri diku edhe i pritshmëm. Mirëpo, mosprezantimi publik i diskutimeve në grup punues dhe mos dokumentimi i kontributit të organizatave CEL dhe CSGD në këto diskutime është shqetësuese dhe vërteton dyshimet tona për këtë proces që i kishim që nga fillimi:

 • Këto takime konsultative nuk janë asgjë më shumë se një farsë e Ministrisë për t’u dukur kinse janë duke realizuar konsultime me shoqërine civile dhe Projekt Kodi Civil është në mbështetje të kësaj farse
 • Pas takimeve nuk është ndarë asnjë shënim i diskutimeve dhe përfundimeve të takimeve me pjesëmarrësit, që dëshmon se nuk ka asnjë interes për dokumentim të argumenteve konstruktive të shoqërisë civile
 • Ekziston një tendencë për të manipuluar me rezultatet e takimeve në syrin e institucioneve relevante, grupeve të interesit dhe publikut të gjërë.
 • Vazhdon qasja përjashtuese ndaj komunitetit LGBTI, duke mos i përfshirë e as përmendur të njejtit as në minimumin e aspektit kontribut-dhënës në proces të konsultimit publik

Ky veprim i Projektit të Kodit Civil përvec se tregon që nuk ka asnjë vullnet për të adreasuar çështjet e ngritura nga shoqëria civile, paraqet një tendencë të qëllimshme dhe të mirëmenduar të Kodit Civil për dezinformim të publikut, institucioneve dhe akterëve të tjerë relevantë. Një komunikatë e tillë do të duhej të ishte shqetësuese për Zyrën e Bashkimit Evropian në Kosovë, Ministrinë e Drejtësisë, Shoqërinë Civile dhe të gjitha palët e tjera të interesit. Kur vërehet hezitimi edhe injorimi i diskutimit të të drejtave të komunitetit LGBTI në diskurs publik, e aq me tepër në atë zyrtar, është e nënkuptueshme që mbrojtja ligjore nuk do t’i ofrohet ketij komuniteti as përmes projekt kodit civil.

Prandaj ftojmë sponzorizuesin e këtij projekti, Zyrën e BE-së në Kosovë, që të monitoroj nga afër Projektin të cilin janë duke e financuar dhe të kujdesen që shqetësimet e shoqërisë civile, të cilat janë në interes publik, të analizohen me kujdes dhe të adresohen në harmoni dhe me standardet ndërkombëtare, frymën e Kushtetutës së Republikës së Kosvës dhe legjislacionit në fuqi.

Duke qenë se ka shumë gjasë që Kodi Civil ka mundësi të mos ketë bartur te ju drejtë apo fare informatat lidhur me rezultatet e takimeve të grupit punues me shoqërinë civile, deshirojmë që përmes të kësaj letre të ju njoftojmë me qëndrimet që ne shprehimisht i kemi paraqitur në këto takime gojarisht dhe me shkrim.

Ne, organizatat e poshtëshënuara mendojmë që deri sot Projekt Kodi Civil ka dështuar të rregulloj çështjen e martesës në harmoni me Kushtetutën e Republikës së Kosovës, ka dështuar të aplikoj praktikat e Gjykatës Europiane për të Drejtat e Njeriut dhe ka dështuar të draftoj legjislacion që është gjithëpërfshirës dhe jo-diskriminues në bazë të orientimit seksual. Është e qartë që Projekt-Kodi Civil përjashton persona nga e drejta për partneritet dhe e drejta për të krijuar familje në bazë të orientimit seksual. Si i tillë, është diskriminues dhe shkel Nenin 24 të Kushtetutes, që garanton barazi para ligjit dhe Nenin 37 të Kushtetutës, që garanton të drejtën për martesë dhe për familje.

Prandaj edhe një here ju rikujtojmë qëndrimet dhe rekomandimet tona:

 • Në të drejtën kushtetuese të Kosovës, e drejta e martesës dhe familjes është e drejtë themelore.
 • Duke qenë e drejtë themelore, e drejta për martesë dhe familje, duhet t’ju lejohet ta gëzojnë të gjithë pa diskriminim në pajtim me nenin 24 të Kushtetutës.
 • Ndalimi i diskriminimit në garantimin e gëzimit të të drejtave të mbrojtura me ligj është edhe kërkesë e standardeve ndërkombëtare të pranuara dhe zbatueshme drejtëpërdrejtë në Kosovës
 • Neni 22 i Kushtetutës i bënë drejtëpërdrejtë të zbatueshme Konventën Evorpiane për të Drejtat dhe Liritë e Njeriut dhe Protokollet e saj.  Në pajtim me nenin 1 të Protokollit 12, Shtetet janë të obliguara të ofrojnë mbrojtje të njëjtë për të gjithë pa diskriminim në bazat e përmendura të të gjitha të drejtave, jo vetëm atyre të mbrojtura me Konventë por edhe atyre të mbrojtura me ligjet vendore.
 • Tendenca për të rregulluar format e tjera të martesës/bashkëjetesës me ligje të veçanta janë të papranueshme dhe diskriminuese.
 • Përdorimi i terminologjisë neutrale në lidhje me seksin apo gjininë, bënë që Kodi Civil të jetë i barabartë dhe I qasshëm për të gjithë qytetarët e Kosovës.

Organizations:

Qendra për Zhvillimin e Grupeve Shoqërore – CSGD
Qendra për Liri dhe Barazi të Komunitetit LGBT në Kosovë – CEL Kosova
Qendra Kosovare për Studime Gjinore – QKSGJ
Nisma e të Rinjve për të Drejtat e Njeriut – Kosovë  
Rrjeti i Grave të Kosovës – RrGK
Civil Rights Defenders

Përkrahës:

ATRC
Balkans Policy Research Group – BPRG
CDF
ÇOHU
ECMI Kosova
INTEGRA NGO
KIPRED
ORCA
Qendra Kosovare për Rehabilitimin e të Mbijetuarve të Torturës – QKRMT
RROGRAEK
Terre des hommes Kosove
TOKA
SBUNKER

 • ENG below:

LETTER OF REACTION TO THE PROJECT CIVIL CODE

The Civil Code of Kosovo Project, funded by the European Union Office to draft the Civil Code, posted on their Facebook page on 1 July 2021 regarding the meetings held with working groups where the issue of marriages between persons of the same sex was completely ignored.

NOTICE: The original post from the official page of the Civil Code in Kosovo has been edited and does not entirely match the link that is attached below. To see the original post please click on “Edit History”).
For more information, please see: https://www.facebook.com/478477695826460/posts/1574454176228801/?d=n

In this post (press release), the issue of same-sex marriage has been completely ignored. Furthermore, no mention is made of any of the non-governmental organizations that have raised this issue and submitted concrete recommendations regarding the definition of marriage, with the exception of the Kosovo Women’s Network, which was just one of the many advocacy group organizations made of many of them, which have consistently lobbied for same-sex marriage.


Ignoring our recommendations regarding the regulation of marriage in the Civil Code has been, to some extent, expected. However, the lack of public presentation of the working group discussions and the failure to document the contribution of the CEL and CSGD organizations in these discussions is worrying and confirms our doubts about this process that we had from the beginning:

 • These consultative meetings are nothing more than a farce of the Ministry to pretend that they are holding consultations with civil society and the  Civil Code Project is supporting this farce
 • After the meetings, no minutes of the discussions and conclusions of the meetings with the participants were shared, which proves that there is no interest in documenting the constructive arguments of the civil society.
 • There is a tendency to manipulate the results of meetings in the eyes of relevant institutions, stakeholders and the general public.
 • The approach of ignoring LGBTI community continues, not including or mentioning the same or the minimum contributing aspect in the public consultation process


This action of the Civil Code Project, in addition to showing that there is no will to address the issues raised by civil society, represents a deliberate and well-thought-out tendency of the Civil Code to misinform the public, institutions and other relevant actors. Such a statement should be of concern to the European Union Office in Kosovo, the Ministry of Justice, Civil Society and all other stakeholders. When there is hesitation and ignoring the discussion of the rights of the LGBTI community in public discourse, and even more so in the official one – it is implied that legal protection will not be provided to this community neither through the draft civil code.


We therefore call out the sponsor of this project, the EU Office in Kosovo, to closely monitor the project they are funding and to ensure that the concerns of civil society, which are of public interest, are carefully analyzed and addressed, in accordance with international standards, the spirit of the Constitution of the Republic of Kosovo and the legislation in force.As it is very likely that the Civil Code Project may not have conveyed to you the right or no information regarding the results of the meetings of the working group with civil society, we would like to inform you through this letter with the positions that we have expressly presented in these meetings orally and in writing.


We, the following organizations, think that to date the Civil Code Project has failed to regulate the issue of marriage in accordance with the Constitution of the Republic of Kosovo, has failed to apply the practices of the European Court of Human Rights and has failed to draft legislation that is comprehensive and non-discriminatory on the basis of sexual orientation. It is clear that the Draft Civil Code excludes persons from the right to partnership and the right to start a family on the basis of sexual orientation. As such, it is discriminatory and violates Article 24 of the Constitution, which guarantees equality before the law, and Article 37 of the Constitution, which guarantees the right to marriage and family.

Therefore, we remind you once again of our positions and recommendations:

 • In the Kosovo constitutional right, the right to marriage and family is a fundamental right.
 • Being a fundamental right, the right to marriage and family, all should be allowed to enjoy it without discrimination in accordance with Article 24 of the Constitution.
 • Prohibition of discrimination in guaranteeing the enjoyment of rights protected by law is also a requirement of international standards accepted and directly applicable in Kosovo
 • Article 22 of the Constitution makes directly applicable the European Convention on Human Rights and Freedoms and its Protocols. In accordance with Article 1 of Protocol 12, States are obliged to provide equal protection for all without discrimination on the basis of all the rights mentioned, not only those protected by the Convention but also those protected by domestic law.
 • The tendency to regulate other forms of marriage / cohabitation by special laws is unacceptable and discriminatory.
 • The use of neutral terminology related to sex or gender, makes Civil Code equal and accessible to all citizens of Kosovo.

Organizations:

Center for Social Groups Development  – CSGD
Center for Freedom and Equality of the LGBT Community in Kosovo – CEL Kosovo
Kosovo Center for Gender Studies – KCGS
Youth Initiative for Human Rights Kosovo 
Kosovo Women’s Network – KWN
Civil Rights Defenders

Supporters:

ATRC
Balkans Policy Research Group – BPRG
CDF
ÇOHU
ECMI Kosova
INTEGRA NGO
KIPRED
ORCA
Kosovo Center for Rehabilitation of Tortured Victims – KRCT
RROGRAEK
Terre des hommes Kosove
TOKA
SBUNKER

Reagim ndaj Emilia Rexhepi

Emilia Rexhepi është zgjedhur Zëvëndëskryeministre e tretë për Çështje të Pakicave dhe të Drejtave të Njeriut.

E njëjta, në intervistën me Kallxo.com në vitin 2019, kur u pyet se nëse është për apo kundër martesave në mes të gjinisë së njëjtë, tha se është KUNDËR.

Fakti që një person që përfaqëson dhe thirret në të drejta të njeriut e që synim gjoja ka “respektimin e ligjit për punësimin e komuniteteve pakicë” dhe “avansimin e grave në të gjitha lëmitë shoqërore” dhe njëkohësisht diskriminon publikisht komunitete të tjera – LGBTI – është ironike dhe lë të nënkuptohet se i gjithë avokimi dhe lobimi për të drejta të njeriut nuk është i sinqertë.

Mospërfaqësimi i denjë i deritanishëm në nivel institucional ka bërë që të drejtat e njeriut, me theks të veçantë të drejtat e personave LGBTI+, të mos jenë asnjëherë prioritet i qeverisë sonë e që vazhdimisht të shkelen e të mos respektohen.

Në Kosovën me një shoqëri me shumicë homofobike e transfobike është i nevojshëm ndërgjegjësimi nga lart poshtë. Përderisa personat LGBTI+ nuk do të kenë përfaqësim të dinjitetshëm nga udhëheqësit e vendit, ata do të vazhdojnë të diskriminohen në baza ditore.

CEL Kosova I bën thirrje Emilia Rexhepit që të dal publikisht me një deklaratë dhe të tërheq qëndrimin e saj të mëparshëm pasi që tashmë përgjegjësitë e saj për përfaqësim të popullit Kosovar janë shtuar me automatizëm që kur është përzgjedhur Zëvëndëskryeministre e tretë për Çështje të Pakicave dhe të Drejtave të Njeriut.

Personat LGBTI+ janë qytetarë dhe taksapaguesë të Kosovës dhe duhen trajtuar në mënyrë të barabartë me qytetarët e tjerë dhe t’u respektohen të drejtat.

Reagim ndaj deputetëve kundër të drejtave LGBTI+

Republika e Kosovës ka një rrugë të gjatë përpara në drejtim të të drejtave të njeriut. Meqë të drejtat e personave LGBTI+ janë pjesë përbërëse e pakos së të drejtave të njeriut, duhet bërë punë e konsiderueshme për të arritur një nivel të kënaqshëm të zbatimit të plotë dhe avancimit të mëtejmë të të drejtave të këtyre personave.

Puna dhe përfaqësimi i denjë për personat LGBTI+ do të jenë sfiduese për mandatin e ardhshëm të Kuvendit të Republikës së Kosovës meqënëse në përbërje të tij janë një numër i madh i deputetëve të cilët janë deklaruar haptazi se janë kundër apo neutral ndaj çështjes së të drejtave LGBTI+.

Është mëse shqetësuese fakti që personat që përfaqësojnë popullatën e Kosovës e të cilët zotohen të punojnë në të mirën e popullit kanë besime personale dhe mendësi homofobike e transfobike dhe që përjashtojnë dhe privojnë një komunitet të plotë nga të drejtat e tyre.

Mosangazhimi i qeverive të kaluara në këtë drejtim ka rezultuar në një pozitë shumë të pafavorshme e të cënueshme që personat LGBTI+ sot gëzojnë. Rastet e krimit dhe gjuhës së urrejtjes janë duke u shtuar gjithmonë e më shumë, veçanërisht gjatë periudhës së pandemisë ku kanë shënuar një rritje si asnjëherë më parë.

Masa urgjente janë duke u ndërmarrë për një mori personash LGBTI+ nga CEL Kosova, integriteti fizik e psikologjik i të cilëve është duke u cënuar nga vetë familjarët e tyre deri tek kalimtarët e rastit nëpër rrugë.

Marrë për bazë këtë situatë të përkeqësuar, qeveria e ardhshme duhet me deomos të ndërmarrë hapa konkret dhe të jetë më gjithëpërfshirëse pasi që personat LGBTI+ pothuajse se çdo herë mbesin jashtë planeve, programeve dhe politikave në nivel institucional. Personat LGBTI+ kanë nevojë për funksionim më të mirë dhe të besueshëm të institucioneve të rendit me qëllim që rastet e dhunës dhe torturës të parandalohen.

CEL Kosova u bënë thirrje udhëheqësve të ardhshëm të Parlamentit të Kosovës që t’i prioritizojnë problemet dhe sfidat e personave LGBTI+, mirëqenien fizike dhe psikologjike të tyre.

Po ashtu, u bëhet thirrje udhëheqësve të ardhshëm që të punojnë drejt ndërgjegjësimit brenda parlamentit për të votuar në favor të martesave në mes të gjinisë së njëjtë në Projekt Kodin Civil, e drejtë kjo që tashmë ofrohet nga Kushtetuta e Kosovës por që bie ndesh dhe ka mbivendosje me ligjet e tjera të Republikës së Kosovës.

Kosova duhet ndjekur shembullin e Parlamentit Evropian i cili së fundmi ka shpallur Bashkimin Evropian zonë të lirisë për personat LGBTI+ pasi që një ndër kërkesat për integrim në Bashkim Evropian është respektimi i të drejtave të njeriut.

REACTION FROM CEL AND CSGD ORGANIZATIONS TO PUBLIC LISTENING BY LVV

The Parliamentary Group of Vetëvendosje Movement today at 13:00 organizes a public hearing on the Draft Civil Code of the Republic of Kosovo. Vetëvendosje Movement has invited professors, experts, representatives of institutions, representatives of civil society, notaries, lawyers, and some students of the Faculty of Law for this public hearing.

One of the most debated and discussed issues in public regarding the Draft Civil Code is the legal regulation of same-sex marriage/cohabitation. Surprisingly, LVV did not invite the two civil society organizations, which have been very vocal and visible on this issue, to organize a public discussion, and did not invite them to present their legitimate positions at this public hearing.

The non-involvement of civil society organizations that defend certain causes shows unequal treatment for all citizens of the Republic of Kosovo. Exclusion from the public hearing shows a selective and discriminatory approach of LVV in relation to human rights, which is contrary to the Constitution of the Republic of Kosovo and the Law on Protection from Discrimination.
This means that LVV on the rights of LGBTI people and their problems have displaced them in oblivion.

Press Release: The speech of Mr. Mërgim Lushtaku in the rostrum of the Assembly of Kosovo regarding the institution of marriage is contrary to the values guaranteed by the Constitution of Kosovo

Më 21 tetor 2020, duke e parafrazuar deputetin e Partisë Demokratike të Kosovës, z. Mërgim Lushtakun i cili nga foltorja e Kuvendit të Kosovës thotë që: Shkenca ka vlerësuar që legalizimi i martesës së seksit të njëjtë do të çoj në efekte katastrofike shoqërore dhe familjare…

Read More

Press Release: Comments on social media of some members of the political party “Lëvizja Vetëvendosje” are against the values guaranteed by the Kosovo Constitution

On October 18, 2020, Ms. Leonora Shabani-Bajraktari, assembly member of the Municipal Assembly of Prishtina, referring to the awareness video published by the Youth Initiative for Human Rights - Kosovo where the rights of LGBTI people are promoted, more specifically the right to same-sex marriages, through a Facebook status says such a promotion is "intolerable".

Read More

Pride Parade 2020

Happy Pride Parade to all LGBTI + people and our supporters. Hopefully next year we will all celebrate together in better conditions and with greater involvement.
#Ido#PoDu#Hoću

Moments detached from the Pride Parade 2020

REACTION AGAINST HATE SPEECH IN PUBLIC SHOWS

CEL considers very disturbing the fact that public faces in TV shows have the space to use hate speech against LGBTI + persons. Given the situation in our society, it is very important to pay attention to what content is published by the media because of the role they play in raising awareness in the general population.

Read More

"Security for LGBT"

In the framework of mini grants, a group of young people realized the project "Security for LGBTI" through a research on the need for a safe house for LGBTI people in Kosovo and through the artistic performance published below. This video shows the reality of LGBTI people in Kosovo, the need for a safe place and their experience in our society. Safety at home must belong to every individual and is a fundamental human right and no person deserves to be treated with prejudice and live in an exclusive and discriminatory environment. Home should be a safe place for physical and mental health.

This project was implemented in the framework of Youth Artivists for Change project's mini-grants, supported by the Ministry of Foreign Affairs of the Netherlands , managed by Stichting art. 1 and implemented by Cel Kosovo. “Safety for LGBTI” group: Nol Musa, Agon Rexhepi, Arlinda Sejdiu, Erëblina Vata, Era Bytyci Actor and director: @edon shil Filming: Bobb Attard Editing: Edon Shileku Audio: Edon Shileku Assistant: Agon Rexhepi

Campaign against bullying #NukVlenëMëpak


The harassment that people face every day, especially young people, can have many long-term consequences. The impact of bullying on individuals is not always obvious and can have consequences on mental health and limit the development of a proper lifestyle at school, work, street, or any other environment where such harassment may occur. How can you help? - React to someone who is being bullied - Report the case to the competent authorities - Evaluate the experience of someone who has been bullied and listen to them - Educate bullies Being considered different, living differently, or having different preferences does not mean they are valid anymore less. You are him/her because of your features, I embrace them.

This campaign was made possible by the Equality Engagement Program (E4E), funded by the United States Agency for International Development - USAID Kosovo and implemented by the Center for Equality and Liberty CEL and supported by the Advocacy Training and Resource Center - Advocacy Training and Resource Center – ATRC.

DEKLARATË PËR MEDIA PROJEKT-KODI CIVIL I KOSOVËS SHKEL TË DREJTAT E NJERIUT

Organizatat e shoqerise civile, të nënshkruara më poshtë, konsiderojnë që Projekt-Kodi Civil shkel të drejtat për partneritet (martesë apo bashkësi civile) për personat LGBTI në Kosovë.

Projekt-Kodi Civil definon martesën si bashkësi ligjërisht të regjistruar ndërmjet dy bashkëshortëve të sekseve të ndryshme. Po ashtu, definon që Burri dhe Gruaja, kanë të drejtën të martohen dhe të formojnë familje.

Read More

"Don’t reproduce inequality, respect every identity "


A large number of citizens face discrimination based on gender, sexual orientation, gender identity, disability, and others. By stigmatizing such groups, our society cannot become a safe place for all.
The ability in a certain field, professionalism, and the contribution of an individual should never be prejudiced by appearance or identity.
Every person should enjoy the right to be treated equally in the workplace and in any other place or situation.

Prishtina with the "Drop-in Center for the LGBTI communities

Today, a contract was signed with the Municipality of Prishtina regarding the use of a space dedicated to LGBTI people.

The Municipality of Prishtina has provided a space for LGBTI people to open a new 'Drop-in' center.
We are very grateful for the cooperation that has been offered to us as an opportunity. This contract is not only a contract for the use of space, but also for hope and trust in our institutions.

Personat LGBTI shpesh herë për shkak të situatës dhe rangut të homofobisë dhe transfobisë, ngurrojnë të jenë të hapur në publik. Qendra të tilla janë tejet të rendësishme për ofrimin e një vendi të sigurtë, për ofrimin e shërbimeve për shëndet mendor, socializimi me personat LGBTI dhe ofrimin e shumë shërbimeve të cilat jo gjithmonë personat LGBTI kan qasje në to.

We will soon inform you about more details about the center for which space will be used.

Thank you Municipality of Prishtina
Dren Kukaj

Statement on International Day against Homophobia, Biphobia and Transphobia

The 17th of May, in Kosovo and worldwide marks International Day against Homophobia, Biphobia and Transphobia (IDAHOBIT), to emphasize the dignity of all individuals, regardless of who they love, or regardless of their gender identity.

The marking of this day represents a moment that seeks to draw the attention of the public, decision-makers, local authorities, media, and opinion leaders towards injustices and challenges that LGBTI individuals face, with the hope of bringing social, economic, and political justice.

Gjatë viteve, institucionet qeveritare dhe publike të Kosovës kanë bërë disa hapa pozitiv dhe janë përpjekur që të trajtojnë disa çështje të të drejtave të njeriut e që përfshijnë të drejtat e personave LGBTI.

Read More

Panel Discussion "Regional Perspective of EuroPride 2022"

Within the 5th edition of #YouthSummitinSkopje was held a panel discussion "Regional Perspective of EuroPride 2022" moderated by Antonio Mihajlov attended by representatives from Kosovo - CEL - Lend MustafaSerbia - Marko Mihailović, Bosnia and Herzegovina Amina Imamović and from Montenegro.
On this panel was discussed about the experiences of organizing the Balkan Pride Parade and the regional perspectives of EuroPride 2022

Panel discussion on “Marriage, Cohesion and Civil Society in the Modern Civil Code of the Republic of Kosovo”

This panel discussed the current situation regarding the recommendations that were sent to the law on marriages for the laws to be harmonized with the Constitution of the Republic of Kosovo.

In this panel a very constructive debate was held which also highlighted the willingness of civil society to contribute to the Civil Code project in order to be as comprehensive as possible and to serve every citizen of Kosovo.

In this panel were invited Blert Morina, Executive Director at Center for Equality and Liberty - CEL, Igballe Rogova, Executive Director of Kosovo Women's Network, Alfonos Benjamin Lentze, EU Program for Civil Code and Kerstin Niethammer-Jurgents, EU Program for the Civil Code.

Advocacy and Judicial Workshop

CEL was part of the advocacy and judicial workshop on #CivilPartnership in the Western Balkans, organized by ILGA-Europe with the support of the Council of Europe SOGI unit in Podgorica, Montenegro.

Kosovo's draft civil code violates human rights

Center for the Development of Social Groups - CSGD and Center for Equality and Freedom - CEL consider that the Draft Civil Code violates partnership rights (marriage or extramarital affairs) for LGBTI persons in Kosovo and agrees with the legal interpretation of People's Advocate Hilmi Jashari that has also identified the same human rights violations in the Draft Civil Code.

Read More

Projekt-Kodi Civil i Kosovës shkel të drejtat e njeriut

Qendra për Zhvillimin e Grupeve Shoqërore – CSGD dhe Qendra për Barazi dhe Liri – CEL konsiderojnë që Projekt-Kodi Civil shkel të drejtat për partneritet (martesë apo bashkësi jashtëmartesore) për personat LGBTI në Kosovë dhe pajtohet me interpretimin ligjor të Avokatit të Popullit Hilmi Jashari që po ashtu ka identifikuar shkeljet e njëjta të të drejtave të njeriut në Projekt- Kodin Civil.Projekt-Kodi Civil definon martesën si bashkësi ligjërisht të regjistruar ndërmjet dy personave të sekseve të ndryshme. Po ashtu, definon që Burri dhe Gruaja, kanë të drejtën të martohen dhe të formojnë familje. Më tej, Projekt-Kodi Civil parasheh mundësinë e krijimit të bashkimeve tjera civile me një ligj të veçantë. Të gjitha partneritetet e mundshme (martesa apo bashkësia jashtëmartesore) duhet të rregullohen me Kodin Civil. Kjo çasje e të rregulluarit të partneriteteve tjera me ligje të veçanta, tenton të ndaj të drejtën për partneritet për personat LGBTI nga ato të qytetarëve të tjerë të Kosovës. Një çasje e tillë është shkelje fundamentale e të drejtave të njeriut të personave LGBTI në Kosovë, dhe nuk paraqet gjithëpërfshirjen e të drejtave të qytetarëve të Kosovës.Ministria e Drejtësisë ka publikuar Projekt-Kodin Civil të Republikës së Kosovës. Përderisa Ministria e Drejtësisë ka përshkruar kodin si “një kod civil modern”, pas një shikimi të shpejt mund të kuptohet që ky draft lë shumë për t’u dëshiruar. Projekt-Kodi civil ka dështuar në sigurimin e njohjes ligjore të statutit të partneritetit të çifteve të sekseve të njëjta (të bashkësisë jashtëmartesore apo martesës) dhe i’a mohon këtyre përsonave të drejtën për të krijuar familje. Mos rregullimi i partneritetit për çiftet e të njëjtit seks në Projekt-Kodin Civil nga grupi punues që është formuar nga Ministria e Drejtësisë, është çasje diskriminuese në bazë të orientimit seksual.Kushtetuta e Kosovës garanton të drejtën për martesë dhe krijimit të familjes. Është e qartë që në Kushtetutën e Kosovës nuk ka gjini të përcaktuar, që do të pengonte çiftet e seksit të njëjtë të martoheshin dhe të krijonin familje. Më tej, Kushtetuta e Kosovës siguron edhe shtresa të tjera të mbrojtjes së të drejtave themelore të njeriut. Neni 24 i Kushtetutës – Barazia para ligjit garanton që çdo person gëzon të drejtën e mbrojtjes ligjore pa diskriminim duke përfshirë edhe orientimin seksual si bazë të mbrojtur. Kushtetuta lejon zbatueshmëri direkte të Konventës Europiane për Mbrojtjen e të Drejtave të Njeriut dhe Lirive Themelore dhe të Protokolleve të saj në legjislacionin e brendshëm të Kosovës, dhe përcakon që në rast të konfliktit të dispozitave ligjore të mbizotëroj ato. Më tej, në pajtim me Nenin 53 të Kushtetutës së Kosovës, të drejtat themelore të njeriut duhet të interpretohen në harmoni me praktikat gjyqësore të Gjykatës Europiane për të Drejta të Njeriut. (“GJEDNJ”)Gjykata Europiane për të Drejtat e Njeriut ka njohur bashkësinë e personave të seksit të njëjtë si partnerë në Konventën e të Drejtave të Njeriut në nenet lidhur me “Jetën e Familjes”. Gjithashtu, GJEDNJ ka dhënë një numër të konsiderueshëm të gjykimeve lidhur me obligimin pozitiv të shteteve për të njohur ligjërisht partneritetin e çifteve të seksit të njëjtë. Grupi punues ka dështuar të aplikoj praktikat e Gjykatës Europiane për të Drejtat e Njeriut dhe ka dështuar të draftoj legjislacion që është gjithëpërfshirës dhe jo-diskriminues në bazë të orientimit seksual. Është e qartë që Projekt-Kodi Civil përjashton persona nga e drejta për partneritet dhe e drejta për të krijuar familje në bazë të orientimit seksual. Si i tillë, është diskriminues dhe shkel Nenin24 të Kushtetutes, që garanton barazi para ligjit dhe Nenin 37 të Kushtetutës, që garanton të drejtën për martesë dhe familje. Prandaj, Projekt-Kodi Civil duhet të përshkruhet në përputhje me obligimet e Kosovës për të siguruar të drejta të barabarta për të gjithë qytetarët dhe duhet të siguroj njohjeligjore të çifteve të seksit të njëjtë.

Deklaratë e përbashkët në mbështetje të së drejtës në identitet gjinorë si e drejtë fundamentale njerëzore

Blert Morina, has submitted a request for the name and gender marker to be changed in identification documents so that they reflect his gender identity. The Gjakova Civil Status Office and the Civil Registration Agency have rejected this request in breach of Blert's right to privacy and human rights obligations arising from the Kosovo Constitution and applicable laws

Read More

Meeting with representatives of the Ministry of Foreign Affairs of Norway.

Së bashku me kolegët nga Qendra për Barazi dhe Liri e Kosovës dhe (Parada ponosa Beograd )- Parada e Krenarisë e Beogradit mbajtën një takim me përfaqësuesit e Ministrisë së Punëve të Jashtme të Norvegjisë.
Në këtë takim u diskutua për statusin e personave LGBTI në rajon, sfidat e aktivistëve LGBTI dhe mënyrat se si të mbështesim luftën tonë për një shoqëri pa diskriminim, dhunë dhe urrejtje ndaj personave LGBTI.
Faleminderit edhe një herë, Komitetit Norvegjez të Helsinkit për rregullimin e këtij takimi.

Biggest Event "Defender's Days"

Filloi eventi më i madh ”Defender’s Days” i organizuar nga organazata Civil Rights Defenders në Suedi i cili ka për qëllim bashkimin e partnerëve aktivistë me qëllim të ngritjes së kapaciteteve, sensibilizimin në mes tyre, si dhe prezentimin e mënyrës së aktivizmit nëpër Shtetet e tyre. Në këtë event po marrin pjesë edhe dy aktivistë nga organizata Qendra për Liri dhe Barazi (CEL).

Increasing participation of marginalized groups in Kosovo

U mbajt konferenca e organizuar nga ATRC me temën: “Rritja e pjesëmarrjes së grupeve të margjinlizuara në Kosovë” në panelin e titulluar “Komunitetet LGBT dhe shoqëria kosovare” ku ishin të ftuar:
Avokati i popullit – Hilmi Jashari, i cili diskutoj për rolin e tij në mbrojtjen e komuniteteve LGBTI si dhe për mangësit e ligjeve në fuqi ,
Habit Hajredini nga Zyra për Qeverisje të mirë, diskutoj mbi arritjet dhe sfidat e institucioneve shtetërore në lidhje me të drejtat e komunitetit LGBTI, ndërsa Prof.dr. e Sociologjisë, Linda Gusia njëkohesisht dhe anëtare e bordit të CEL diskutoj për Seksualitetin dhe cështjet LGBTI, duke shpjeguar rolin a arsimit si të rëndësishëm për komunitetet LGBTI.

Read More