Arkivi i Lëvizjes LGBTI+ në Kosovë

Mbështetje Psikologjike

Çka ofron CEL Kosova?

CEL Kosova ofron mbështetje psikologjike falas për personat e komuniteteve LGBTIQ+, me profesionist të kualifikuar në fushat e psikologjisë dhe psikiatrisë.

Disa nga terapitë që ofrohen nga CEL

  • Terapi Kognetive Bihejviorale
  • Takime Grupore
  • Këshillim psikologjik i përqendruar tek klienti
  • Psikoterapi

Cili është qëllimi i këtyre sesioneve

Qëllimi i këtyre sesioneve është të ndihmojë individët në menaxhimin e shqetësimeve të shëndetit mendor që lidhen me orientimin e tyre seksual ose identitetin gjinor, si dhe të krijojnë një mjedis të sigurt dhe mbështetës për individët që të ndajnë përvojat e tyre dhe të lidhen me të tjerët që mund të përballen me sfida të ngjashme.Në fund të fundit, qëllimi është përmirësimi i shëndetit të përgjithshëm mendor dhe mirëqenies së personave të komuniteteve LGBTIQ+ në Kosovë.

Duke u bazuar në cilat parime funksionon CEL gjatë ofrimit të shërbimeve të përmendura?

CEL vepron sipas parimeve të mëposhtme:

  • Mosdiskriminimi
  • Konfidencialiteti
  • Respekti për individ.

Email: info@cel-ks.org

Regjistrohuni për sherbime psikologjike: