“Siguri për LGBT”

Në kuadër të mini granteve, një grup i të rinjëve realizoj projektin “Siguri per LGBTI” përmes një hulumtimi në lidhje me nevojën e një shtëpie të sigurtë për personat LGBTI në Kosovë dhe përmes perfomances artistike më poshtë. Kjo video shfaq realitetin e personave LGBTI në Kosovë, nevojën për një vend të sigurtë dhe përvojën në këtë shoqëri. Siguria në shtëpi duhet t’i takoj secilit individ dhe është e drejtë themelore e njeriut dhe asnjë person nuk meriton të trajtohet me paragjykim, të jetojë në ambient përjashtues e diskriminues . Shtëpia duhet të jetë një vend I sigurt për shendetin fizik dhe mendor.

Ky projekt u realizua në kuadër të mini-granteve nga projekti Youth Artivists for Change, përkrahur nga Ministria e Punëve të Jashtme të Holandës, menaxhuar nga Stichting art.1 dhe implementuar nga CEL Kosova. Grupi “Siguri për LGBT”: Nol Musa, Agon Rexhepi, Arlinda Sejdiu, Ereblina Vata, Era Bytyçi Aktrim dhe regji: Edon Shileku Kamera: Bobb Attard Editimi: Edon Shileku Audio: Edon Shileku Asistent: Agon Rexhep

DEKLARATË PËR MEDIA PROJEKT-KODI CIVIL I KOSOVËS SHKEL TË DREJTAT E NJERIUT

Organizatat e shoqerise civile, të nënshkruara më poshtë, konsiderojnë që Projekt-Kodi Civil shkel të drejtat për partneritet (martesë apo bashkësi civile) për personat LGBTI në Kosovë.Projekt-Kodi Civil definon martesën si bashkësi ligjërisht të regjistruar ndërmjet dy bashkëshortëve të sekseve të ndryshme. Po ashtu, definon që Burri dhe Gruaja, kanë të drejtën të martohen dhe të formojnë familje. Më tej, Projekt-Kodi Civil parasheh mundësinë e krijimit të bashkimeve tjera civile me ligj të veçantë.Organizatat e shoqerise civile konsiderojnë që të gjitha partneritetet e mundshme (martesa apo bashkësitë civile) duhet të rregullohen me Kodin Civil. Kjo çasje e të rregulluarit të partneriteteve tjera me ligje të veçanta, tenton të ndaj të drejtën për partneritet për personat LGBTI nga ato të qytetarëve të tjerë të Kosovës. Një çasje e tillë është shkelje fundamentale e të drejtave të njeriut të personave LGBTI në Kosovë, dhe nuk paraqet gjithëpërfshirjen e të drejtave të qytetarëve të Kosovës.Projekt-Kodi civil ka dështuar në sigurimin e njohjes ligjore të statutit të partneritetit të çifteve të sekseve të njëjta (të bashkësisë civile apo martesës) dhe i’a mohon këtyre përsonave të drejtën për të krijuar familje. Mos rregullimi i partneritetit për çiftet e të njëjtit seks në Projekt-Kodin Civil është çasje diskriminuese në bazë të orientimit seksual.Ministri i Drejtësisë z. Selim Selimi në konferencën për medie thot që kanë mundur ta ruajnë “nukleusin tradicional” të martesës, duke e favorizuar në këtë mënyrë martesën në mes të burrit dhe gruas dhe duke i diskriminuar format e tjera të martesave apo bashkësive civile.Kushtetuta e Kosovës garanton të drejtën për martesë dhe krijimit të familjes. Është e qartë që në Kushtetutën e Kosovës nuk ka gjini të përcaktuar, që do të pengonte çiftet e seksit të njëjtë të martoheshin dhe të krijonin familje. Më tej, Kushtetuta e Kosovës siguron edhe shtresa të tjera të mbrojtjes së të drejtave themelore të njeriut. Neni 24 i Kushtetutës – Barazia para ligjit garanton që çdo person gëzon të drejtën e mbrojtjes ligjore pa diskriminim duke përfshirë edhe orientimin seksual si bazë të mbrojtur. Kushtetuta lejon zbatueshmëri direkte të Konventës Europiane për Mbrojtjen e të Drejtave të Njeriut dhe Lirive Themelore dhe të Protokolleve të saj në legjislacionin e brendshëm të Kosovës, dhe përcakon që në rast të konfliktit të dispozitave ligjore të mbizotëroj ato.Më tej, në pajtim me Nenin 53 të Kushtetutës së Kosovës, të drejtat themelore të njeriut duhet të interpretohen në harmoni me praktikat gjyqësore të Gjykatës Evropiane për të Drejta të Njeriut. (“GJEDNJ”). Gjykata Evropiane për të Drejtat e Njeriut ka njohur bashkësinë e personave të seksit të njëjtë si partnerë në Konventën e të Drejtave të Njeriut në nenet lidhur me “Jetën e Familjes”. Gjithashtu, GJEDNJ ka dhënë një numër të konsiderueshëm të gjykimeve lidhur me obligimin pozitiv të shteteve për të njohur ligjërisht partneritetin e çifteve të seksit të njëjtë.Ministria e Drejtësisë ka dështuar të aplikoj praktikat e Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut dhe ka dështuar të draftoj legjislacion që është gjithëpërfshirës dhe jo-diskriminues në bazë të orientimit seksual. Është e qartë që Projekt-Kodi Civil përjashton persona nga e drejta për partneritet dhe e drejta për të krijuar familje në bazë të orientimit seksual. Si i tillë, është diskriminues dhe shkel Nenin 24 të Kushtetutes, që garanton barazi para ligjit dhe Nenin 37 të Kushtetutës, që garanton të drejtën për martesë dhe familje. Prandaj, Projekt-Kodi Civil duhet të përshkruhet në përputhje me obligimet e Kosovës për të siguruar të drejta të barabarta për të gjithë qytetarët dhe duhet të siguroj njohje ligjore të çifteve të seksit të njëjtë.Organizatat e shoqërisë civile do të shfrytëzojnë të gjitha mjetet juridike dhe mekanizmat ligjorë që në Projekt-Kodin Civil të rreguollohen të gjitha format e martesës dhe bashkësive civile pa dallim.

Organizatat e shoqërisë civile të nënshkruara në deklarate:

Qendra për Zhvillimin e Grupeve Shoqërore – CSGD
Qendra për Barazi dhe Liri – CEL
Qendra Kosovare per Studime Gjinore – QKSGJ
Youth Initiative for Human Rights – YIHR KS
Iniciativa Kosovare per Stabilitet – IKS
Initiative for Justice and Equality – INJECT
Community Development Fund – CDF
Advocacy and Training Center – ATRC
Forumi per Iniciative Qytetare – FIQ
KAPHA
TOKA
ÇOHU
Fondacioni Lumbardhi
YMCA
Organizata Mediale Kosova Live
Integra
BIRN Kosovo
EcoZ
Let’s Do It Kosova
Levizja FOL
Civil Rights Defenders – CRD
Rrjeti i Grave te Kosoves – RrGK
Organizata ERA
Instituti per Politika Zhvillimore – INDEP
Fondacioni Jeshil
KIPRED
Pishtaret
Anibar
Fondacioni Shtatembedhjete
Eco Tour
Qendra per Art dhe Komunitet – ARTPOLIS
Qendra Kosovare per Rehabilitimin e te mbijetuarve te Tortures – QKRMT
Fondi per te Drejten Humanitare Kosovare
Culture Herritage without Borders – CHwB
EcoKosWomen
Fondacioni Kosovar per Shoqeri Civile – KCSF
Instituti GAP
Instituti i Kosoves per Drejtesi
Ec Ma Ndryshe
Balkan Policy Research Group
ETEA
Kosovo Youth Council – KYC
GAIA
Democracy4Development – D4D
Organizata për Rritjen e Cilësisë në Arsim – ORCA
DokuFest
PIPS
Sbunker

NJOFTIM PËR MEDIA: PUBLIKIMI I RAPORTIT TË PARË TË PËRBASHKËT TË SHOQࣿËRISË CIVILE PËR TË DREJTAT E NJERIUT NË KOSOVË

Prishtinë, 30 qershor 2020: Kemi knaqësinë të ju njoftojmë për publikimin zyrtar të raportit të parë të përbashkët të shoqërisë civile për të drejtat e njeriut në Kosovë. Raporti ofron një përmbledhje të situatës së të drejtave të njeriut në Kosovë për vitin 2019, përfshirë problemet dhe sfidat kryesore për realizimin e të drejtave të njeriut si dhe shkeljet e të drejtave të njeriut. Raporti vlerëson të drejtat civile dhe politike; të drejtat ekonomike, sociale dhe kulturore; çështjet e të drejtave të njeriut në lidhje me grupe specifike dhe të margjinalizuara; si dhe disa tema ndërlidhëse për të drejtat e njeriut, të tilla si drejtësia tranzicionale dhe e drejta e së vërtetës, si dhe mjedisi dhe të drejtat e njeriut.

Njëzet e një organizata të shoqërisë civile (OShC) që punojnë për mbrojtjen dhe promovimin e të drejtave të njeriut në Kosovë janë bashkuar për të hartuar këtë raport. Përveç rritjes së mëtutjeshme të bashkëpunimit dhe koordinimit midis aktorëve të shoqërisë civile të profileve të ndryshme, ky raport kërkon të plotësojë një hendek ekzistues në monitorimin dhe raportimin e përbashkët për të drejtat e njeriut në Kosovë në nivelin lokal dhe ndërkombëtar. Raporti adreson çështjet më alarmante të të drejtave të njeriut dhe sfidat të cilat janë zgjedhur pas një shqyrtimi të plotë të kontekstit lokal përmes një procesi konsultativ me një numër të OShC-ve për të drejtat e njeriut. Synohet që raporte të ngjashme të publikohen në të ardhmen në baza vjetore për të siguruar raportime të përbashkëta dhe sistematike nga OShC-të mbi situatën e të drejtave të njeriut në Kosovë.

OShC-të që kanë kontribuar në këtë raport u bëjnë thirrje institucioneve të Kosovës dhe palëve të tjera të interesit që të ndërmarrin veprime dhe masa të nevojshme për të adresuar shkeljet dhe problemet e të drejtave të njeriut të identifikuara dhe paraqitura në raport. Nëse këto shkelje dhe probleme nuk adresohen, ato do të vazhdojnë dhe do të thellohen edhe më tej, duke penguar realizimin e të drejtave të njeriut në Kosovë ashtu siç garantohet me Kushtetutën e Kosovës, legjislacionin dhe disa instrumente ndërkombëtare dhe rajonale drejtpërdrejtë të aplikueshme në vend.

Për fund, përderisa disa nga këto sfida dhe shkelje të të drejtave të njeriut janë përkeqësuar nga COVID-19 dhe masat e ndërmarra për ta parandaluar atë, ne gjithashtu u bëjmë thirrje institucioneve të Kosovës dhe të gjithë akterëve të tjerë që të vendosin të drejtat e njeriut në qendër të të gjitha programeve dhe masave të cilat synojnë të adresojnë situatën e krijuar nga COVID-19.

Këto janë 21 OSHC-të që kanë kontribuar në raport: Qendra për Zgjidhjen Alternative të Kontesteve (Qendra për Ndërmjetësim Mitrovicë – ADRC), Advancing Together (AT), AKTIV, Ballkan Sunflowers Kosova, Qendra për Zhvillimin e Grupeve Shoqërore (CSGD), Qendra për Barazi dhe Liri (CEL), Centre for Peace and Tolerance (CPT), Programi për të Drejtat Civile (CRP/K), Lëvizja FOL, Grupi për Studime Juridike dhe Politike (GLPS), Integra, Grupi Kosovar për Avokim (KAG), Qendra Kosovare për Rehabilitimin e të Mbijetuarve të Torturës (KRCT), Qendra Kosovare për Studime Gjinore (KGSC), Instituti i Kosovës për Drejtësi (KLI), Rrjeti i Grave të Kosovës (RrGK), Kosovo Young Lawyers (KYL), Qendra Burimore për Persona të Zhdukur (QBPZH), Terre des Hommes Kosovo, Nisma e të Rinjve për të Drejtat e Njeriut – Kosovë (YIHR-KS), dhe Youth Educational Club Synergy North Mitrovica (Synergy).

“Mos riprodho pabarazi, respekto çdo identitet”


Një numër i madh i qytetarëve hasin në diskrimin në bazë të gjinisë, orientimit seksual, identitetit gjinor, aftësive të kufizuara e të tjera. Duke stigmatizuar grupe të tilla, shoqëria jonë nuk mund të bëhet një vend i sigurt për të gjithë.
Aftësia në një fushë të caktuar, profesionalizmi dhe kontributi i një individi nuk duhet asnjëherë të paragjykohet nga pamja e jashtme apo nga identitet.
Çdo person duhet ta gëzoj të drejtën për tu trajtuar barabartë në vend të punës dhe në çdo vend apo situatë tjetër.

Prishtina me Qendrën “Drop-in për komunitetet LGBTI

Sot, u nënshkrua kontrata me Komunën e Prishtinës lidhur me shfrytësimin e një hapësire dedikuar personave LGBTI.

Komuna e Pishtinës ka ofruar një hapësirë për personat LGBTI për hapjen e një qendre të re ‘Drop in’.
Jemi tej mase falenderues për bashkpunimin që na u është ofruar si mundësi. Kjo kontratë nuk është vetëm kontratë për shfrytëzim të hapësires, por edhe e shpreses dhe besimit ndaj institucioneve tona.

Personat LGBTI shpesh herë për shkak të situatës dhe rangut të homofobisë dhe transfobisë, ngurrojnë të jenë të hapur në publik. Qendra të tilla janë tejet të rendësishme për ofrimin e një vendi të sigurtë, për ofrimin e shërbimeve për shëndet mendor, socializimi me personat LGBTI dhe ofrimin e shumë shërbimeve të cilat jo gjithmonë personat LGBTI kan qasje në to.

Së shpejti do të ju informojmë për më shumë detaje rreth qendrës për të cilën do të shfrytëzohet hapësira.

Faleminderit Komuna e Prishtinës
Dren Kukaj

Deklaratë për Ditën Ndërkombëtare kundër Homofobisë, Bifobisë dhe Transfobisë

Më 17 Maj si në Kosovë ashtu edhe në gjithë botën shënohet Dita Ndërkombëtare kundër Homofobisë, Bifobisë dhe Transfobisë (IDAHOBIT), për të vënë theksin në dinjitetin e të gjithë personave, pavarësisht se kënd e dashurojnë apo pavarësisht identitetit të tyre gjinor.

Shënimi i kësaj dite paraqet një moment që kërkon të tërheqë vëmendjen e publikut, vendimmarrësve, autoriteteve lokale, mediave dhe opinionistëve për padrejtësitë dhe sfidat me të cilat përballen personat LGBTI, me shpresë për të sjellë drejtësi sociale, ekonomike dhe politike.

Gjatë viteve, institucionet qeveritare dhe publike të Kosovës kanë bërë disa hapa pozitiv dhe janë përpjekur që të trajtojnë disa çështje të të drejtave të njeriut e që përfshijnë të drejtat e personave LGBTI.

Sipas hulumtimit të Bankës Botërore për përvojën e jetesës së personave LGBTI në Balkanin Perëndimor, i publikuar në Shtator 2018, Policia e Kosovës gëzon besimin më të madh nga personat LGBTI, krahasuar me institucionet e tjera. Gjate vitit 2019, Gjykatat e Kosovës kanë marrë dy vendime shumë të rëndësishme në favor të personave transgjinor në lidhje me të drejtën e ndryshimit të emrit dhe gjinisë/seksit në regjistrat e gjendjes civile dhe në dokumentet publike. Institucioni i Avokatit t՝ Popullit këto vitet e fundit ka qenë më i zëshëm në promovimin e të drejtave LGBTI si dhe në adresimin e rasteve të diskriminimit që iu është bërë këtyre personave. Poashtu, Zyrja për Qeverisje të Mirë pranë Zyrës së Kryeministrit ka hartuar planin e punës tre vjeçar që ka për qëllim promovimin dhe mbrojtjen e të drejtave të personave LGBTI në Kosovë. Ministria e Shëndetësisë, në bashkëpunim me organizatat e shoqërisë civile, për vite me rradhë ofron disa shërbime shëndetësore të nevojshme dhe më specifike për personat LGBTI. Poashtu kjo ministri në disa nga planet e veta të strategjive sektoriale, personat LGBTI i ka të parapara si grupe të cakut për ofrimin e shërbimeve shëndetësore, në mënyrë të barabartë sikur edhe për grupet e tjera të shoqërisë.

Pavarësisht këtyre hapave pozitiv që kanë ndodhur, nuk mund të themi që personat LGBTI i gëzojnë të drejtat e barabarta me qytetarët e tjerë të Kosovës. Edhe pse Kushtetuta e Kosoves, ligjet ekzistuese, aktet e tjera nënligjore si dhe strategjitë apo planet e punës të institucioneve qeveritare dhe publike të Kosovës garantojnë të drejta të barabarta për të gjithë, në praktikë këto të drejta në shumicën e rasteve fatkeqësisht nuk respektohen. Në Kosovë ende vazhdon të mbizotërojë gjuha e urrejtjes, krimi i urrejtjes, diskriminimi në vende të punës, ngacmimi në shkollë i nxënësve dhe studentëve si dhe dhuna nga anëtarët e familjes, që është e bazuar dhe motivuar për shkak të orientimit të tyre seksual dhe identitetit gjinor.

Për të gjithë ne, ende ka shumë punë për t’u bërë për të luftuar homofobinë, bifobinë dhe transfobinë. Në shumë vende në Kosovë, personat LGBTI janë të detyruar ta mohojnë dhe ta mbajnë fshehtë se kush janë në të vërtetë, nga frika se do të persekutohen dhe se mund të jenë viktimë e dhunës verbale apo fizike.

Pandemia e COVID-19 përveç që ka pasur efekte të papritura në jetën e përditshme të të gjithëve, në mënyrë të veçantë ka goditur edhe më tepër personat LGBTI. Për shkak të gjendjes emergjente dhe masave te kufizimit të levizjes dhe izolimit, shumë të rinjë LGBTI janë detyruar të kthehen dhe të jetojnë me familjet e tyre, prej të cilave janë larguar pasi që mund të mos ishin të pranuar për shkak të orientimit seksual apo identitetit gjinor. Mu për shkak të këtij mospranimi ekziston rreziku që disa prej tyre të mbesin pa strehë, e kjo mund të ndikojë që të mbesin edhe pa punë. Detyrimi për të qëndruar të izoluar brenda familjes e cila nuk e pranon një person LGBTI ka rritur rastet e dhunës në familje. Poashtu këta persona, për shkak të pamundësisë për t’u takuar me mbështetësit e tyre, kanë mbetur të vetmuar, pa asnjë përkrahje dhe kjo mund të çojë në probleme të shëndetit mendor.

Per shkak te pandemisë dhe mbylljes së kufinjëve personat Transgjinorë nuk kanë çasje në terapi hormonale dhe shërbime tjera shëndetësore mbi tranzicionin, shërbime shëndetësore të cilat nuk ofrohen në Kosovë. Sipas udhëzuesve të OBSH-s dhe Komisionit Evropian, sigurimi i vazhdueshëm i terapisë përfshihet në shërbimet esenciale shëndetësore për komunitetin transgjinorë.

CSGD dhe CEL besojnë se liderët në Kosovë, qoftë politikanë, pjesëtarë të shoqërisë civile apo drejtues të mediave, kanë për detyrë ta udhëheqin Kosovën drejt një rendi demokratik dhe liberal. Një rend plotësisht demokratik është ai që braktis politikën e urrejtjes dhe intolerancës; është ai që braktis diskriminimin e padrejtë ndaj çdo grupi, çoftë gjatë gjendjes normale por edhe gjatë gjendjeve emergjente si kjo e tashmja.

Ne inkurajojmë vendimmarrësit, udhëheqësit politikë, mediat dhe publikun që të kontribuojnë në avansimin e të drejtave të njerëzve që janë të prekur nga dhuna dhe diskriminimi bazuar në orientimin e tyre seksual dhe identitetin gjinor. Inkurajojmë Qeverinë e Kosovës që të hartoj politika që do të mbrojnë qytetarët e vet nga dhuna në familje, pavarësisht gjinisë, orientimit seksual apo identitetit gjinorë. Inkurajojmë organet e rendit dhe ligjit që të përkushtohen në mbrojtjen e të drejtave të personave LGBTI konform legjislacionit në Kosovë që do të ndikonte në krijimin e një ambienti të sigurtë dhe të përshtatshëm për të gjithë qytetarët e Kosovës, pa dallim.

SHKOLLA VERORE – Thirrje për aplikim

Gjinia dhe Seksualiteti

1-8 Qershor

Thirrje për aplikim.

Për shkak të rrethanave dhe kufizimeve të krijuara nga COVID-19, këtë vit, shkolla verore do të mbahet online përderisa ne do të vazhdojmë të ofrojmë një mjedis  mbështetës mësimor dhe të ndërtojmë një komunitet praktikash lidhur me gjininë, të drejtat seksuale dhe drejtësinë shoqërore. Në veçanti, ne motivohemi nga nevojat dhe interesat e studentëve tanë, të cilët gjithnjë e më shumë janë duke gjetur korniza feministe të domosdoshme dhe kuptimplote në kohë krize.

Datat e pjesëmarrjes: 1-8 qershor 2020; vetë-studimi përgatitor online fillon më 28 maj 2020.

Ligjëratat, seminaret dhe punëtoritë udhëhiqen nga studiues të Universitetit të Prishtinës, Universitetit “Bournemouth” dhe Institutit të Teknologjisë “Rochester” – Kosovë, dhe aktivistë mbi gjininë dhe të drejtat e njeriut (Bosnje, Kosovë).

Ne ftojmë studentë të nivelit bachelor që studiojnë shkenca sociale, shkenca humane si dhe shkenca natyrore dhe aktivistë dhe praktikues të interesuar mbi gjininë dhe seksualitetin.

Përgjatë kursit, pjesëmarrësit do të zhvillojnë projekte (format do të ndryshojnë: artikull, blog, video, poster, etj.) dhe do të marrin mbështetje për kostot e prodhimit.

Kursi fillon me rishikimin e koncepteve, përkufizimeve dhe praktikës kritike në fushat më të gjera të studimeve gjinore, feministe dhe queer. Ne do të bëjmë një studim të disa teorive dhe metodologjive kryesore feministe (materialiste, poststrukturaliste, queer dhe postkolonialiste).

Më pas, ne do t’i ekspozohemi perspektivave dhe debateve të ndryshme disiplinore duke përfshirë tema të feminizmit dhe riprodhimit shoqëror, përfaqësimit dhe ndërthurjeve të gjinisë, seksit, racës dhe klasës, globalizimit dhe punës, cenueshmërisë dhe agjencisë. Përveç dy sesioneve me leksione/punëtori nga studiues të ftuar, ne gjithashtu do të zhvillojmë sesione me pyetje dhe përgjigje me autorë të ftuar.

Si të aplikoni:
Ju lutemi dërgoni CV-në tuaj dhe një letër motivuese me 300-350 fjalë duke sqaruar pse dëshironi të merrni pjesë në këtë kurs.

Ju lutemi dërgoni e-mail në upg@uni-pr.edu (tema/subject: Aplikimi për Shkollë Verore) deri më 24 maj 2020. Ju do të pranoni një njoftim deri më 27 maj 2020.

USAID Advocacy Training and Resource Center – ATRC @Youthartivistsforchange

MASAT MBROJTËSE NDAJ COVID-19

Qendroni në shtëpi dhe përmbahuni rregullave të mëposhtme. Mbani distancen dhe lani duart.

CEL ju mundëson të vazhdoni të kujdeseni për shëndetin tuaj mendor. Kontaktoni psikologën tonë per seanca psikologjike online për raste urgjente.

Nëse keni nevojë për ndihmë në lidhje me gjuhen (Serbisht, Anglisht), na shkruani në mesazhe direkte. Ne do të ju ndihmojmë të dërgoni mesazhe tek mjeku juaj.

Një metodë shumë efektive për të shmangur udhëtimet.

Nuk është e lehtë të gjendeni në një ambient homofobik dhe transfobik gjatë karantinës. Tentoni të ju shmangeni situatave të tilla kur është e mundur. Në raste të dhunës psiqike dhe fizike, kontaktoni Policinë e Kosovës. Për këshillim lidhur me proceduren e raportimit të rasteve, na kontaktoni.

Panel diskutimi “Perspektiva Rajonale e EuroPride 2022”

Në kuadër të edicionit të 5-të të #YouthSummitinSkopje u mbajt një panel diskutimi “Perspektiva Rajonale e EuroPride 2022” i cili është moderuar nga Antonio Mihajlov ku morrën pjesë përfaqësues nga Kosova – CEL – Lend Mustafa, Serbia – Marko Mihailović, Bosnja dhe Hercegovina – Amina Imamović dhe nga Mali i Zi.
Në këtë panel është diskutuar për përvojat rreth organizimit të Paradës së Krenarisë në Ballkan dhe për perspektivat rajonale të EuroPride 2022

Panel diskutimi me temën “ Martesa, bashkëshortët dhe bashkimi civil në kodin civil modern të Republikës së Kosovës”

Në këtë panel u diskutua për situatën aktuale në lidhje me rekomandimet që janë derguar mbi ligjin e martesave që ligjet të jenë të harmonizuara me Kushtetutën e Republikës së Kosovës.

U zhvillua një debat mjaft konstruktiv i cili gjithashtu ka vënë në pah gaditshmërinë nga shoqëria civile për ti kontribuar projektit të Kodit Civil në mënyrë që të jetë sa më gjithpërfshirës dhe të jetë në shërbim të cdo qytetari të Kosovës.

Në këtë panel ishin të ftuar Blert Morina, drejtor ekzekutiv në Centre for Equality and Liberty – CEL, Igballe Rogova, drejtoreshë ekzekutive i Rrjetit të Grave të Kosovës, Alfonos Benjamin Lentze, Programi i EU për Kodin Civil dhe Kerstin Niethammer-Jurgents, Programi I EU për Kodin Civil.

Projekt-kodi civil I kosovës shkel të drejtat e njeriut

Qendra për Zhvillimin e Grupeve Shoqërore – CSGD dhe Qendra për Barazi dhe Liri – CEL konsiderojnë që Projekt-Kodi Civil shkel të drejtat për partneritet (martesë apo bashkësi jashtëmartesore) për personat LGBTI në Kosovë dhe pajtohet me interpretimin ligjor të Avokatit të Popullit Hilmi Jashari që po ashtu ka identifikuar shkeljet e njëjta të të drejtave të njeriut në Projekt- Kodin Civil.

Read More

Projekt-Kodi Civil i Kosovës shkel të drejtat e njeriut

Qendra për Zhvillimin e Grupeve Shoqërore – CSGD dhe Qendra për Barazi dhe Liri – CEL konsiderojnë që Projekt-Kodi Civil shkel të drejtat për partneritet (martesë apo bashkësi jashtëmartesore) për personat LGBTI në Kosovë dhe pajtohet me interpretimin ligjor të Avokatit të Popullit Hilmi Jashari që po ashtu ka identifikuar shkeljet e njëjta të të drejtave të njeriut në Projekt- Kodin Civil.Projekt-Kodi Civil definon martesën si bashkësi ligjërisht të regjistruar ndërmjet dy personave të sekseve të ndryshme. Po ashtu, definon që Burri dhe Gruaja, kanë të drejtën të martohen dhe të formojnë familje. Më tej, Projekt-Kodi Civil parasheh mundësinë e krijimit të bashkimeve tjera civile me një ligj të veçantë. Të gjitha partneritetet e mundshme (martesa apo bashkësia jashtëmartesore) duhet të rregullohen me Kodin Civil. Kjo çasje e të rregulluarit të partneriteteve tjera me ligje të veçanta, tenton të ndaj të drejtën për partneritet për personat LGBTI nga ato të qytetarëve të tjerë të Kosovës. Një çasje e tillë është shkelje fundamentale e të drejtave të njeriut të personave LGBTI në Kosovë, dhe nuk paraqet gjithëpërfshirjen e të drejtave të qytetarëve të Kosovës.Ministria e Drejtësisë ka publikuar Projekt-Kodin Civil të Republikës së Kosovës. Përderisa Ministria e Drejtësisë ka përshkruar kodin si “një kod civil modern”, pas një shikimi të shpejt mund të kuptohet që ky draft lë shumë për t’u dëshiruar. Projekt-Kodi civil ka dështuar në sigurimin e njohjes ligjore të statutit të partneritetit të çifteve të sekseve të njëjta (të bashkësisë jashtëmartesore apo martesës) dhe i’a mohon këtyre përsonave të drejtën për të krijuar familje. Mos rregullimi i partneritetit për çiftet e të njëjtit seks në Projekt-Kodin Civil nga grupi punues që është formuar nga Ministria e Drejtësisë, është çasje diskriminuese në bazë të orientimit seksual.Kushtetuta e Kosovës garanton të drejtën për martesë dhe krijimit të familjes. Është e qartë që në Kushtetutën e Kosovës nuk ka gjini të përcaktuar, që do të pengonte çiftet e seksit të njëjtë të martoheshin dhe të krijonin familje. Më tej, Kushtetuta e Kosovës siguron edhe shtresa të tjera të mbrojtjes së të drejtave themelore të njeriut. Neni 24 i Kushtetutës – Barazia para ligjit garanton që çdo person gëzon të drejtën e mbrojtjes ligjore pa diskriminim duke përfshirë edhe orientimin seksual si bazë të mbrojtur. Kushtetuta lejon zbatueshmëri direkte të Konventës Europiane për Mbrojtjen e të Drejtave të Njeriut dhe Lirive Themelore dhe të Protokolleve të saj në legjislacionin e brendshëm të Kosovës, dhe përcakon që në rast të konfliktit të dispozitave ligjore të mbizotëroj ato. Më tej, në pajtim me Nenin 53 të Kushtetutës së Kosovës, të drejtat themelore të njeriut duhet të interpretohen në harmoni me praktikat gjyqësore të Gjykatës Europiane për të Drejta të Njeriut. (“GJEDNJ”)Gjykata Europiane për të Drejtat e Njeriut ka njohur bashkësinë e personave të seksit të njëjtë si partnerë në Konventën e të Drejtave të Njeriut në nenet lidhur me “Jetën e Familjes”. Gjithashtu, GJEDNJ ka dhënë një numër të konsiderueshëm të gjykimeve lidhur me obligimin pozitiv të shteteve për të njohur ligjërisht partneritetin e çifteve të seksit të njëjtë. Grupi punues ka dështuar të aplikoj praktikat e Gjykatës Europiane për të Drejtat e Njeriut dhe ka dështuar të draftoj legjislacion që është gjithëpërfshirës dhe jo-diskriminues në bazë të orientimit seksual. Është e qartë që Projekt-Kodi Civil përjashton persona nga e drejta për partneritet dhe e drejta për të krijuar familje në bazë të orientimit seksual. Si i tillë, është diskriminues dhe shkel Nenin24 të Kushtetutes, që garanton barazi para ligjit dhe Nenin 37 të Kushtetutës, që garanton të drejtën për martesë dhe familje. Prandaj, Projekt-Kodi Civil duhet të përshkruhet në përputhje me obligimet e Kosovës për të siguruar të drejta të barabarta për të gjithë qytetarët dhe duhet të siguroj njohjeligjore të çifteve të seksit të njëjtë.

REAGIM Në lidhje me deklaratën e zyrtarit te Ministrisë së Drejtësisë Z. Xheladin Krasniqi për personat LGBTI në Kosovë

Organizatat Qendra për Barazi dhe Liri – CEL dhe Qendra për Zhvillimin e Grupeve Shoqërore – CSGD, dënojnë ashpër gjuhën e përdorur nga ana e Zyrtarit të Ministrisë së Drejtësisë Z. Xhelajdin Krasniqi. Z. Krasniqi ka cilësuar personat LGBTI si degjenerim të skajshëm, thirrje për vrasje dhe përdhunim të personave LGBTI.

Read More

Deklaratë e përbashkët në mbështetje të së drejtës në identitet gjinorë si e drejtë fundamentale njerëzore

Blert Morina, ka paraqitur kërkesën për ndërrim të emrit dhe të shënuesit të gjinisë në dokumentet e identifikimit, në mënyrë që ato të reflektojnë identitetin e tij gjinor. Zyra e Gjendjes Civile në Gjakovë dhe Agjencia për Regjistrimin Civil kanë refuzuar këtë kërkesë duke shkelur të drejtën e Blertit në privatësi dhe obligimet për mbrojtje të të drejtave të njeriut që dalin nga Kushtetuta e Kosovës dhe ligjet në fuqi.

Read More

Takim me përfaqësuesit e Ministrisë së Punëve të Jashtme të Norvegjisë.

Së bashku me kolegët nga Qendra për Barazi dhe Liri e Kosovës dhe (Parada ponosa Beograd )- Parada e Krenarisë e Beogradit mbajtën një takim me përfaqësuesit e Ministrisë së Punëve të Jashtme të Norvegjisë.
Në këtë takim u diskutua për statusin e personave LGBTI në rajon, sfidat e aktivistëve LGBTI dhe mënyrat se si të mbështesim luftën tonë për një shoqëri pa diskriminim, dhunë dhe urrejtje ndaj personave LGBTI.
Faleminderit edhe një herë, Komitetit Norvegjez të Helsinkit për rregullimin e këtij takimi.

Eventi më i madh ”Defender’s Days”

Filloi eventi më i madh ”Defender’s Days” i organizuar nga organazata Civil Rights Defenders në Suedi i cili ka për qëllim bashkimin e partnerëve aktivistë me qëllim të ngritjes së kapaciteteve, sensibilizimin në mes tyre, si dhe prezentimin e mënyrës së aktivizmit nëpër Shtetet e tyre. Në këtë event po marrin pjesë edhe dy aktivistë nga organizata Qendra për Liri dhe Barazi (CEL).

Konferenca ‘Rritja e pjesëmarrjes së grupeve të margjinlizuara në Kosovë

U mbajt konferenca e organizuar nga ATRC me temën: “Rritja e pjesëmarrjes së grupeve të margjinlizuara në Kosovë” në panelin e titulluar “Komunitetet LGBT dhe shoqëria kosovare” ku ishin të ftuar:
Avokati i popullit – Hilmi Jashari, i cili diskutoj për rolin e tij në mbrojtjen e komuniteteve LGBTI si dhe për mangësit e ligjeve në fuqi ,
Habit Hajredini nga Zyra për Qeverisje të mirë, diskutoj mbi arritjet dhe sfidat e institucioneve shtetërore në lidhje me të drejtat e komunitetit LGBTI, ndërsa Prof.dr. e Sociologjisë, Linda Gusia njëkohesisht dhe anëtare e bordit të CEL diskutoj për Seksualitetin dhe cështjet LGBTI, duke shpjeguar rolin a arsimit si të rëndësishëm për komunitetet LGBTI.

Read More

Takim me përfaqësuesit e Strehës

Stafi i CEL pati një takim shumë produktiv me përfaqësuesit e STREHA, e vetmja strehë e mbetur në rajon. Gjatë takimit është diskutuar mbi bashkëpunimin e mëtejshëm në lidhje me ndihmën për të rinjtë LGBT të pastrehë në rajon.