Arkivi i Lëvizjes LGBTI+ në Kosovë

Ndihmë Juridike Falas

Çfarë është CEL?

CEL Kosova ofron ndihmë juridike ku përfshihen:

 • Këshilla ligjore
 • Shoqërimi i viktimave të dhunës në stacionin e policisë,
 • prokurorinë dhe / ose gjykatën
 • Avokimi me zyrtarët e zbatimit të ligjit
 • Referim për OJQ-të dhe avokatë të tjerë që ofrojnë shërbime juridike
 • ‘Referimi tek Avokati i Popullit

Kush mund të përfitojë nga shërbimet e CEL?

Lesbian, Gay, Biseksual, Transgjinor, dhe Intersexwho mund të jetë:

 • Të mbijetuarit e dhunës në familje
 • Mbijetuarit e sulmeve seksuale
 • Krimet e Urrejtjes
 • Viktimat e Diskriminimit
 • Viktimat e Trafikimit
 • Personat me pengesa për punësim; vetëpunësim dhe zhvillim profesional

Përfaqësim falas

Në rast se keni një çështje ligjore, të cilën ne nuk mund të ju ndihmojmë dhe nuk mund të paguani një avokat; ne mund të ju jap informata kontaktuese të avokatëve që ofrojnë këshillim falas.

Si mund të ju ndihmojnë?

Nëse jeni i shqetësuar për punën e policisë, në veçanti për veprimet e një oficeri të caktuar policor ose një nëpunës civil që punon për policinë, ju mund të parashtroni një ankesë direkt tek inspektorati policor. Nëse policia ka vepruar në mënyrë joprofesionale, siç ju ka caktuar, sepse ju i përkisni një komuniteti të caktuar, ju mund të parashtroni një ankesë dhe inspektorët do të hetojnë. Nëse ata zbulojnë se ka pasur një shkelje, atëherë individi ose grupi përgjegjës do të sanksionohen. Ju mund të parashtroni një ankesë duke kontaktuar direkt me inspektoratin e policisë, qoftë personalisht ose me shkrim në adresën e mëposhtme. Ata do të fillojnë një hetim zyrtar brenda 14 ditëve nga marrja e ankesës tuaj dhe të përfundojë çështjen brenda tre muajve. Nga ana tjetër, gjithashtu mund të parashtroni një ankesë me shkrim në Ministrinë e Punëve të Brendshme, ose duke shkuar direkt në çdo stacion policor. Ankesa pastaj do të dërgohet inspektoratit të policisë, përveç nëse konsiderohet si kundërvajtje, në të cilin rast do të trajtohet drejtpërdrejt nga njësia e standardeve profesionale të policisë.
Nëse mendoni se jeni keqtrajtuar ose diskriminuar nga zyrtarët e policisë ose nëpunësit civilë për shkak të orientimit tuaj seksual dhe / ose identitetit gjinor, ju lutemi na njoftoni gjithashtu. Ne si organizatë po punojmë drejt një shoqërie gjithëpërfshirëse dhe institucioneve përgjegjëse – prandaj, është shumë e rëndësishme që të njoftohemi për këto vepra.
Informatat kontaktuese
Inspektorati Policor i Kosovës, Rr. Tiranë, (ish Ndërtimi i Urës), +381 (0) 38 213 388, 213 798, Prishtinë

A duhet të bëj një takim për një konsultim?

Në mënyrë që puna jonë të jetë sa më efiçente, emërimet janë të nevojshme në shumë raste. Nëse nuk dëshironi të na takoni, por ende doni të raportoni një rast, ju lutem klikoni këtu.

Çfarë mund të pres nga CEL?

Pas konsultimeve fillestare, ju mund të kualifikoheni për ndihmë ligjore të vazhdueshme nga CEL. Nga ana tjetër, në varësi të natyrës së rastit, ju mund të referoheni një avokati privat, ose drejt një ofruesi jo-ligjor të shërbimit. Në disa raste, klientëve u jepet vetëm këshilla ligjore; dhe në të tjerat u ofrohet më shumë ndihmë. Ndihma e vazhdueshme dhe / ose përfaqësimi ligjor u mundësohet vetëm atyre që nuk mund të përballojnë një avokat privat. Të gjitha shërbimet e CEL janë pa pagesë.

Duke u bazuar në cilat parime funksionon CEL gjatë ofrimit të shërbimeve të përmendura?

CEL vepron sipas parimeve të mëposhtme:

 • Mosdiskriminimi
 • Konfidencialiteti
 • Respekti për viktimat

Publikimet ligjore

A duhet të bëj një takim për një konsultim?