Arkivi i Lëvizjes LGBTI+ në Kosovë

Thirrje e hapur për praktikues të licensuar të shëndetit mendor

6 Mars, 2024

Qendra për Barazi dhe Liri për personat LGBTIQ+ në Kosovë është duke vazhduar me Programin e Mbështetjes që përfshin ofrimin e shërbimeve psikologjike falas për personat LGBTIQ+.

CEL Kosova momentalisht është duke kërkuar terapistë të kualifikuar për t’iu bashkuar organizatës sonë me qëllim të ofrimit të shërbimeve psikologjike. Kandidatët idealë duhet posedojnë aftësi të jashtëzakonshme komunikimi, përkushtim të fortë ndaj kujdesit ndaj pacientit dhe kuptim të thellë të tendencave dhe kërkimeve më të fundit në psikologji, si dhe njohuri të konsiderueshme rreth komuniteteve LGBTIQ+.

Përgjegjësitë:

 • Të ofrojë terapi individuale ose grupore për klientët, me fokus në praktikat e bazuara në prova dhe kujdes të fokusuara në pacient.
 • Të realizojë vlerësime diagnostike për të vlerësuar shëndetin mendor të klientëve.
 • Të zhvillojë plane trajtimi të personalizuara bazuar në nevojat dhe qëllimet unike të secilit klient.
 • Të mbajë shënime të sakta dhe të plota të pacientëve, në përputhje me standardet ligjore dhe etike.
 • Të bashkëpunojë me ofrues të tjerë të kujdesit shëndetësor për të ofruar kujdes të integruar për klientët.
 • Të qëdroj i/e përditësuar me kërkimet më të fundit dhe praktikat më të mira në psikologji.
 • Të përditësojë në mënyrë të vazhdueshme bazën e të dhënave të CEL Kosovës.

Kërkesat dhe kualifikimet:

 • Të licensuar në psikologji ose fushë relevante nga një institucion i akredituar.
 • Licencë e vlefshme për ushtrimin e psikologjisë në shtetin ku do të ofrohen shërbimet, përkatësisht Kosovë.
 • Të paktën tri vjet përvojë në ofrimin e shërbimeve psikologjike për klientë.
 • Aftësi e demonstruar për të punuar në mënyrë të pavarur dhe si pjesë e një ekipi.
 • Aftësi të forta komunikimi dhe ndërpersonale.
 • Përvojë me një sërë qasjesh terapeutike dhe praktikash të bazuara në dëshmi.
 • Kuptimi i udhëzimeve ligjore dhe etike në lidhje me praktikën e shëndetit mendor.
 • Njohuri të konsiderueshme për të drejtat dhe liritë e personave LGBTIQ+ dhe kontekstin kombëtar të pozitës së personave LGBTIQ+.

Si të aplikoni:

Ju lutemi dorëzoni CV-në, letrën motivuese dhe tre referenca profesionale në info@cel-ks.org deri me 20.03.2024. Aplikimet do të shqyrtohen në mënyrë të vazhdueshme deri në plotësimin e pozicionit.