Arkivi i Lëvizjes LGBTI+ në Kosovë

Rasti i Blert Morinës për ndërrimin e emrit dhe shënuesit të gjinisë

Shkarko dokumentet:

04/04/2018 Kërkesë për ndërrimin e emrit dhe shënuesit të gjinisë; Mbështjellësi i lëndës
Shkarko
04/04/2018 Kërkesa për Ndërrimin e Emrit dhe të Shënuesit të Gjinisë
Shkarko
29/05/2018 Ankesë ndaj vendimit të zyrës së gjendjes civile në Gjakovë
Shkarko
24/07/2018 Padi për Konfliktin Administrativ
Shkarko
30/07/2018 Arsyetimi i kërkesës për shqyrtimin e kushtetutshmërisë
Shkarko
26/09/2018 Formulari i Kërkesës për Gjykatën Kushtetuese
Shkarko
26/09/2018 Mendim Juridik (Amicus Curia) për Gjykatën Kushtetuese - Rina Kika
Shkarko
27/09/2018 Njoftim për Regjistrimin e Lëndës
Shkarko
12/12/2018 Njoftim nga Gjykata Kushtetuese lidhur me kërkesën KI 108.18
Shkarko
05/06/2019 Kërkesa e katërt për përshpejtim të procedurës dërguar Gjykatës Themelore në Prishtinë
Shkarko
05/06/2019 Shkresa dërguar Gjykatës Kushtetuese lidhur me letërurgjencën dërguar Gjykatës Themelore
Shkarko
17/06/2019 Përgjigje në padi ARC
Shkarko
02/08/2019 Vendim i Gjykatës se Apelit për ndërrimin e emrit dhe shenuesit të gjinisë
Shkarko
03/09/2019 Ftesë për seancën e datës 9 tetor 2019
Shkarko
23/09/2019 Kërkesa e gjashtë për përshpejtimin e procedurës lidhur me padinë për konflikt administrativ
Shkarko
30/09/2019 Aktvendim për pranueshmëri
Shkarko
09/10/2019 Parashtrimi i argumenteve të paraqitura gojarisht në seancën përgatitore në Gjykatën Themelore në Prishtinë
Shkarko
09/10/2019 Procesverbali i seancës përgatitore - Gjykata Themelore, Dept. për çështje administrative
Shkarko
24/10/2019 Aktgjykim A.nr. 1822.2018, Gj. Th. Prishtinë, Dept. për Çështje Administrative
Shkarko