DEKLARATË PËR MEDIA PROJEKT-KODI CIVIL I KOSOVËS SHKEL TË DREJTAT E NJERIUT

Organizatat e shoqerise civile, të nënshkruara më poshtë, konsiderojnë që Projekt-Kodi Civil shkel të drejtat për partneritet (martesë apo bashkësi civile) për personat LGBTI në Kosovë.Projekt-Kodi Civil definon martesën si bashkësi ligjërisht të regjistruar ndërmjet dy bashkëshortëve të sekseve të ndryshme. Po ashtu, definon që Burri dhe Gruaja, kanë të drejtën të martohen dhe të formojnë familje. Më tej, Projekt-Kodi Civil parasheh mundësinë e krijimit të bashkimeve tjera civile me ligj të veçantë.Organizatat e shoqerise civile konsiderojnë që të gjitha partneritetet e mundshme (martesa apo bashkësitë civile) duhet të rregullohen me Kodin Civil. Kjo çasje e të rregulluarit të partneriteteve tjera me ligje të veçanta, tenton të ndaj të drejtën për partneritet për personat LGBTI nga ato të qytetarëve të tjerë të Kosovës. Një çasje e tillë është shkelje fundamentale e të drejtave të njeriut të personave LGBTI në Kosovë, dhe nuk paraqet gjithëpërfshirjen e të drejtave të qytetarëve të Kosovës.Projekt-Kodi civil ka dështuar në sigurimin e njohjes ligjore të statutit të partneritetit të çifteve të sekseve të njëjta (të bashkësisë civile apo martesës) dhe i’a mohon këtyre përsonave të drejtën për të krijuar familje. Mos rregullimi i partneritetit për çiftet e të njëjtit seks në Projekt-Kodin Civil është çasje diskriminuese në bazë të orientimit seksual.Ministri i Drejtësisë z. Selim Selimi në konferencën për medie thot që kanë mundur ta ruajnë “nukleusin tradicional” të martesës, duke e favorizuar në këtë mënyrë martesën në mes të burrit dhe gruas dhe duke i diskriminuar format e tjera të martesave apo bashkësive civile.Kushtetuta e Kosovës garanton të drejtën për martesë dhe krijimit të familjes. Është e qartë që në Kushtetutën e Kosovës nuk ka gjini të përcaktuar, që do të pengonte çiftet e seksit të njëjtë të martoheshin dhe të krijonin familje. Më tej, Kushtetuta e Kosovës siguron edhe shtresa të tjera të mbrojtjes së të drejtave themelore të njeriut. Neni 24 i Kushtetutës – Barazia para ligjit garanton që çdo person gëzon të drejtën e mbrojtjes ligjore pa diskriminim duke përfshirë edhe orientimin seksual si bazë të mbrojtur. Kushtetuta lejon zbatueshmëri direkte të Konventës Europiane për Mbrojtjen e të Drejtave të Njeriut dhe Lirive Themelore dhe të Protokolleve të saj në legjislacionin e brendshëm të Kosovës, dhe përcakon që në rast të konfliktit të dispozitave ligjore të mbizotëroj ato.Më tej, në pajtim me Nenin 53 të Kushtetutës së Kosovës, të drejtat themelore të njeriut duhet të interpretohen në harmoni me praktikat gjyqësore të Gjykatës Evropiane për të Drejta të Njeriut. (“GJEDNJ”). Gjykata Evropiane për të Drejtat e Njeriut ka njohur bashkësinë e personave të seksit të njëjtë si partnerë në Konventën e të Drejtave të Njeriut në nenet lidhur me “Jetën e Familjes”. Gjithashtu, GJEDNJ ka dhënë një numër të konsiderueshëm të gjykimeve lidhur me obligimin pozitiv të shteteve për të njohur ligjërisht partneritetin e çifteve të seksit të njëjtë.Ministria e Drejtësisë ka dështuar të aplikoj praktikat e Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut dhe ka dështuar të draftoj legjislacion që është gjithëpërfshirës dhe jo-diskriminues në bazë të orientimit seksual. Është e qartë që Projekt-Kodi Civil përjashton persona nga e drejta për partneritet dhe e drejta për të krijuar familje në bazë të orientimit seksual. Si i tillë, është diskriminues dhe shkel Nenin 24 të Kushtetutes, që garanton barazi para ligjit dhe Nenin 37 të Kushtetutës, që garanton të drejtën për martesë dhe familje. Prandaj, Projekt-Kodi Civil duhet të përshkruhet në përputhje me obligimet e Kosovës për të siguruar të drejta të barabarta për të gjithë qytetarët dhe duhet të siguroj njohje ligjore të çifteve të seksit të njëjtë.Organizatat e shoqërisë civile do të shfrytëzojnë të gjitha mjetet juridike dhe mekanizmat ligjorë që në Projekt-Kodin Civil të rreguollohen të gjitha format e martesës dhe bashkësive civile pa dallim.

Organizatat e shoqërisë civile të nënshkruara në deklarate:

Qendra për Zhvillimin e Grupeve Shoqërore – CSGD
Qendra për Barazi dhe Liri – CEL
Qendra Kosovare per Studime Gjinore – QKSGJ
Youth Initiative for Human Rights – YIHR KS
Iniciativa Kosovare per Stabilitet – IKS
Initiative for Justice and Equality – INJECT
Community Development Fund – CDF
Advocacy and Training Center – ATRC
Forumi per Iniciative Qytetare – FIQ
KAPHA
TOKA
ÇOHU
Fondacioni Lumbardhi
YMCA
Organizata Mediale Kosova Live
Integra
BIRN Kosovo
EcoZ
Let’s Do It Kosova
Levizja FOL
Civil Rights Defenders – CRD
Rrjeti i Grave te Kosoves – RrGK
Organizata ERA
Instituti per Politika Zhvillimore – INDEP
Fondacioni Jeshil
KIPRED
Pishtaret
Anibar
Fondacioni Shtatembedhjete
Eco Tour
Qendra per Art dhe Komunitet – ARTPOLIS
Qendra Kosovare per Rehabilitimin e te mbijetuarve te Tortures – QKRMT
Fondi per te Drejten Humanitare Kosovare
Culture Herritage without Borders – CHwB
EcoKosWomen
Fondacioni Kosovar per Shoqeri Civile – KCSF
Instituti GAP
Instituti i Kosoves per Drejtesi
Ec Ma Ndryshe
Balkan Policy Research Group
ETEA
Kosovo Youth Council – KYC
GAIA
Democracy4Development – D4D
Organizata për Rritjen e Cilësisë në Arsim – ORCA
DokuFest
PIPS
Sbunker

PRESS RELEASE: LAUNCH OF THE FIRST JOINT CIVIL SOCIETY REPORT ON HUMAN RIGHTS IN KOSOVO

Pristina, 30 June 2020: We are pleased to announce the official publication of the first joint civil society human rights report in Kosovo. The report provides an overview of the human rights situation in Kosovo in 2019, including of the main problems and challenges to realizing human rights as well as human rights violations. It assesses civil and political rights; economic, social and cultural rights; human rights issues relating to specific groups and persons in vulnerable situations; and several cross-cutting human rights topics, such as transitional justice and the right to truth as well as the environment and human rights.

Twenty-one civil society organizations (CSOs) working on protecting and promoting human rights in Kosovo have joined forces to draft this ground-breaking report. In addition to further enhancing cooperation and coordination between civil society actors from different backgrounds, this report seeks to fill an existing gap in joint monitoring and reporting on human rights in Kosovo at the local and international levels. The report addresses the most pressing human rights issues and challenges in Kosovo that were chosen after a thorough consideration of the local context during a consultative process with a number of human rights CSOs. It is intended that similar reports will be produced in the future on an annual basis to ensure joint and systemic reporting by CSOs on the human rights situation in Kosovo.

CSOs contributing to this report call on Kosovo institutions and other relevant stakeholders to take appropriate actions and measures to address the human rights concerns and problems identified and presented in the report. Unless addressed, these concerns and problems will most likely persist or even deepen, continuing to hinder the enjoyment of human rights in Kosovo as guaranteed by Kosovo’s Constitution, legislation and several directly applicable international and regional human rights instruments.

As some of these human rights challenges have been exacerbated by COVID-19 and measures to contain it, we also call on Kosovo authorities and all other actors to place human rights front and center in the COVID-19 response and recovery.

The following 21 CSOs contributed to the referred report: Alternative Dispute Resolution Center (ADRC), Advancing Together (AT), AKTIV, Balkan Sunflowers Kosova, Center for 2 Social Groups Development (CSGD), Centre for Equality and Liberty (CEL), Centre for Peace and Tolerance (CPT), Civil Rights Program Kosovo (CRP/K), FOL Movement, Group for Legal and Political Studies (GLPS), Integra, Kosovo Advocacy Group (KAG), Kosova Rehabilitation Centre for Torture Victims (KRCT), Kosovar Gender Studies Center (KGSC), Kosovo Law Institute (KLI), Kosovo Women’s Network (KWN), Kosovo Young Lawyers (KYL), Missing Persons Resource Center (MPRC), Terre des Hommes Kosovo, Youth Initiative for Human Rights Kosovo (YIHR KS) and Youth Educational Club Synergy North Mitrovica (Synergy).

"Don’t reproduce inequality, respect every identity "


A large number of citizens face discrimination based on gender, sexual orientation, gender identity, disability, and others. By stigmatizing such groups, our society cannot become a safe place for all.
The ability in a certain field, professionalism, and the contribution of an individual should never be prejudiced by appearance or identity.
Every person should enjoy the right to be treated equally in the workplace and in any other place or situation.

Prishtina with the "Drop-in Center for the LGBTI communities

Today, a contract was signed with the Municipality of Prishtina regarding the use of a space dedicated to LGBTI people.

The Municipality of Prishtina has provided a space for LGBTI people to open a new 'Drop-in' center.
We are very grateful for the cooperation that has been offered to us as an opportunity. This contract is not only a contract for the use of space, but also for hope and trust in our institutions.

Personat LGBTI shpesh herë për shkak të situatës dhe rangut të homofobisë dhe transfobisë, ngurrojnë të jenë të hapur në publik. Qendra të tilla janë tejet të rendësishme për ofrimin e një vendi të sigurtë, për ofrimin e shërbimeve për shëndet mendor, socializimi me personat LGBTI dhe ofrimin e shumë shërbimeve të cilat jo gjithmonë personat LGBTI kan qasje në to.

We will soon inform you about more details about the center for which space will be used.

Thank you Municipality of Prishtina
Dren Kukaj

Statement on International Day against Homophobia, Biphobia and Transphobia

The 17th of May, in Kosovo and worldwide marks International Day against Homophobia, Biphobia and Transphobia (IDAHOBIT), to emphasize the dignity of all individuals, regardless of who they love, or regardless of their gender identity.

The marking of this day represents a moment that seeks to draw the attention of the public, decision-makers, local authorities, media, and opinion leaders towards injustices and challenges that LGBTI individuals face, with the hope of bringing social, economic, and political justice.

Over the years, Kosovo's governmental and public institutions have taken some positive steps in addressing human rights issues, including the rights of LGBTI individuals.

According to the World Bank's research on the life experience of LGBTI individuals in the Western Balkans, published in September 2018, Kosovo Police enjoys the most trust from LGBTI individuals, compared to other institutions. During 2019, the Courts of Kosovo have issued two very important decisions in favor of transgender people regarding the right to change the name and gender/sex mark in civil registries and public documents. In the past few years, the institution of the Ombudsperson has been more vocal in promoting LGBTI rights and addressing cases of discrimination against these people. Also, the Office for Good Governance at the Office of the Prime Minister has drafted a three-year work plan aiming at promoting and protecting the rights of LGBTI individuals in Kosovo. The Ministry of Health, in cooperation with civil society organizations, for more than ten (10) years has been providing some necessary and more specific health services to LGBTI individuals. In addition, the Ministry of Health in its sectorial strategy plans, has identified the LGBTI individuals as target groups for the provision of health services, equally as for other groups in society.

Despite these positive steps that have taken place, we cannot say that LGBTI individuals enjoy equal rights with other citizens of Kosovo. Although the Constitution of Kosovo, existing laws, other bylaws and strategies or work plans of Kosovo's governmental and public institutions guarantee equal rights for all, in practice these rights in most cases are unfortunately not respected. Hate speech, hate crime, discrimination in the workplace, harassment of children at school and violence by family members, which is based on and motivated by their sexual orientation and gender identity, still prevails in Kosovo.

For all of us, there is still a lot of work to be done to combat homophobia, biphobia, and transphobia. In many places in Kosovo, LGBTI individuals are forced to deny and hide their identity from the fear of being persecuted and being victims of verbal or physical violence.

The COVID-19 pandemic, in addition to having unexpected effects on everyone's daily lives, has particularly hit LGBTI individuals. Due to the state of emergency and restricted movement and isolation measures, many young LGBTI individuals have been forced to return and live with their families, from which they have fled as they may not have been accepted due to sexual orientation or gender identity. Because of this rejection, there is a risk that some of them will be left homeless, and this may affect their employment. The obligation to remain isolated within a family that does not accept an LGBTI individual has increased cases of domestic violence. Also, these individuals, due to the inability to meet with their supporters, have been left alone, without any support, and this can lead to mental health problems.

Due to the pandemic and the closure of borders, transgender people do not have access to hormone therapy and other health services over the transition, such health services that are not provided in Kosovo. According to WHO guidelines and the European Commission, ongoing therapy insurance is included in essential health services for the transgender community.

CSGD and CEL believe that leaders in Kosovo, whether politicians, members of civil society or media executives, have a duty to lead Kosovo towards a democratic and liberal order. A fully democratic order is one that abandons the policy of hatred and intolerance; it is one that abandons unfair discrimination against any group, whether during the normal situation but also during emergencies such as the current one.

We encourage decision makers, political leaders, media and the public to contribute to the advancement of the rights of people affected by violence and discrimination based on their sexual orientation and gender identity. We encourage the Government of Kosovo to design policies that will protect its citizens from domestic violence, regardless of gender, sexual orientation or gender identity. We encourage law enforcement agencies to commit to protecting the rights of LGBTI individuals in accordance with the legislation in Kosovo that would affect the creation of a safe and convenient environment for all citizens of Kosovo, without distinction.

SUMMER SCHOOL - Call for applications

Gender and Sexuality

1-8 June

Call for applications

Due to circumstances and limitations created by COVID 19 this year, we take the school online as we continue to offer a supportive learning environment and to build a community of practice surrounding gender, sexual rights, and social justice. In particular, we are motivated by the needs and interests of our students, who are increasingly finding feminist frameworks necessary and meaningful in times of crisis.

Date of attendance week: 1-8 June 2020; preparatory online self-study starting 28 May 2020.

Lectures, seminars and workshops are led by scholars from the University of Prishtina, Bournemouth University and Rochester Institute of Technology - Kosovo, and activists in gender and human rights (Bosnia, Kosovo).

We invite bachelor students from the social sciences, humanities as well as natural sciences and activists and practitioners interested in gender and sexuality.

Participants will develop projects during the course (forms will vary: article, blog, video, poster, etc.) and will receive support for production costs.

The course begins with review of concepts, definitions and critical practice in the broader fields of gender, feminist and queer studies. We will conduct a survey of some key feminist theories and methodologies (materialist, poststructuralist, queer and postcolonialist).

We then take a look at various disciplinary perspectives and debates including topics of feminism and social reproduction, representation and intersections of gender, sex, race and class, globalisation and work, vulnerability and agency. In addition to two lecture/workshop sessions from invited scholars, we will also hold Q&A sessions with invited authors.

How to apply:
Please submit your CV and one 300-350 word statement of purpose explaining why you would like to attend this course.

Please write e-mail to upg@uni-pr.edu (subject Summer School Application) by 24 May 2020..You will receive a letter of notification by 27 May 2020.

USAID Advocacy Training and Resource Center - ATRC @Youthartivistsforchange

SAFEGUARDS AGAINST COVID-19

Please stay home and follow the instructions. Keep the social distance and don't forget to wash your hands

CEL continues to offer psychological sessions. We care for you. Please contact our psychologist for counseling online sessions for emergency cases.

In case you need translation to communicate with your doctor (Albanian, Serbian) please contact us.

We highly recommend this method to avoid traveling in the region for check-ups.

It is not easy to be isolated at home, especially if you're living in a homophobic or transphobic environment. Try to avoid such situations if you can. In case of physical or mental violence please contact Kosovo Police. 192. If you need instructions or advice, please contact us.

Panel Discussion "Regional Perspective of EuroPride 2022"

Within the 5th edition of #YouthSummitinSkopje was held a panel discussion "Regional Perspective of EuroPride 2022" moderated by Antonio Mihajlov attended by representatives from Kosovo - CEL - Lend MustafaSerbia - Marko Mihailović, Bosnia and Herzegovina Amina Imamović and from Montenegro.
On this panel was discussed about the experiences of organizing the Balkan Pride Parade and the regional perspectives of EuroPride 2022

Panel discussion on “Marriage, Cohesion and Civil Society in the Modern Civil Code of the Republic of Kosovo”

This panel discussed the current situation regarding the recommendations that were sent to the law on marriages for the laws to be harmonized with the Constitution of the Republic of Kosovo.

In this panel a very constructive debate was held which also highlighted the willingness of civil society to contribute to the Civil Code project in order to be as comprehensive as possible and to serve every citizen of Kosovo.

In this panel were invited Blert Morina, Executive Director at Center for Equality and Liberty - CEL, Igballe Rogova, Executive Director of Kosovo Women's Network, Alfonos Benjamin Lentze, EU Program for Civil Code and Kerstin Niethammer-Jurgents, EU Program for the Civil Code.

Advocacy and Judicial Workshop

CEL was part of the advocacy and judicial workshop on #CivilPartnership in the Western Balkans, organized by ILGA-Europe with the support of the Council of Europe SOGI unit in Podgorica, Montenegro.

Kosovo's draft civil code violates human rights

Center for the Development of Social Groups - CSGD and Center for Equality and Freedom - CEL consider that the Draft Civil Code violates partnership rights (marriage or extramarital affairs) for LGBTI persons in Kosovo and agrees with the legal interpretation of People's Advocate Hilmi Jashari that has also identified the same human rights violations in the Draft Civil Code.

Read More

Projekt-Kodi Civil i Kosovës shkel të drejtat e njeriut

Qendra për Zhvillimin e Grupeve Shoqërore – CSGD dhe Qendra për Barazi dhe Liri – CEL konsiderojnë që Projekt-Kodi Civil shkel të drejtat për partneritet (martesë apo bashkësi jashtëmartesore) për personat LGBTI në Kosovë dhe pajtohet me interpretimin ligjor të Avokatit të Popullit Hilmi Jashari që po ashtu ka identifikuar shkeljet e njëjta të të drejtave të njeriut në Projekt- Kodin Civil.Projekt-Kodi Civil definon martesën si bashkësi ligjërisht të regjistruar ndërmjet dy personave të sekseve të ndryshme. Po ashtu, definon që Burri dhe Gruaja, kanë të drejtën të martohen dhe të formojnë familje. Më tej, Projekt-Kodi Civil parasheh mundësinë e krijimit të bashkimeve tjera civile me një ligj të veçantë. Të gjitha partneritetet e mundshme (martesa apo bashkësia jashtëmartesore) duhet të rregullohen me Kodin Civil. Kjo çasje e të rregulluarit të partneriteteve tjera me ligje të veçanta, tenton të ndaj të drejtën për partneritet për personat LGBTI nga ato të qytetarëve të tjerë të Kosovës. Një çasje e tillë është shkelje fundamentale e të drejtave të njeriut të personave LGBTI në Kosovë, dhe nuk paraqet gjithëpërfshirjen e të drejtave të qytetarëve të Kosovës.Ministria e Drejtësisë ka publikuar Projekt-Kodin Civil të Republikës së Kosovës. Përderisa Ministria e Drejtësisë ka përshkruar kodin si “një kod civil modern”, pas një shikimi të shpejt mund të kuptohet që ky draft lë shumë për t’u dëshiruar. Projekt-Kodi civil ka dështuar në sigurimin e njohjes ligjore të statutit të partneritetit të çifteve të sekseve të njëjta (të bashkësisë jashtëmartesore apo martesës) dhe i’a mohon këtyre përsonave të drejtën për të krijuar familje. Mos rregullimi i partneritetit për çiftet e të njëjtit seks në Projekt-Kodin Civil nga grupi punues që është formuar nga Ministria e Drejtësisë, është çasje diskriminuese në bazë të orientimit seksual.Kushtetuta e Kosovës garanton të drejtën për martesë dhe krijimit të familjes. Është e qartë që në Kushtetutën e Kosovës nuk ka gjini të përcaktuar, që do të pengonte çiftet e seksit të njëjtë të martoheshin dhe të krijonin familje. Më tej, Kushtetuta e Kosovës siguron edhe shtresa të tjera të mbrojtjes së të drejtave themelore të njeriut. Neni 24 i Kushtetutës – Barazia para ligjit garanton që çdo person gëzon të drejtën e mbrojtjes ligjore pa diskriminim duke përfshirë edhe orientimin seksual si bazë të mbrojtur. Kushtetuta lejon zbatueshmëri direkte të Konventës Europiane për Mbrojtjen e të Drejtave të Njeriut dhe Lirive Themelore dhe të Protokolleve të saj në legjislacionin e brendshëm të Kosovës, dhe përcakon që në rast të konfliktit të dispozitave ligjore të mbizotëroj ato. Më tej, në pajtim me Nenin 53 të Kushtetutës së Kosovës, të drejtat themelore të njeriut duhet të interpretohen në harmoni me praktikat gjyqësore të Gjykatës Europiane për të Drejta të Njeriut. (“GJEDNJ”)Gjykata Europiane për të Drejtat e Njeriut ka njohur bashkësinë e personave të seksit të njëjtë si partnerë në Konventën e të Drejtave të Njeriut në nenet lidhur me “Jetën e Familjes”. Gjithashtu, GJEDNJ ka dhënë një numër të konsiderueshëm të gjykimeve lidhur me obligimin pozitiv të shteteve për të njohur ligjërisht partneritetin e çifteve të seksit të njëjtë. Grupi punues ka dështuar të aplikoj praktikat e Gjykatës Europiane për të Drejtat e Njeriut dhe ka dështuar të draftoj legjislacion që është gjithëpërfshirës dhe jo-diskriminues në bazë të orientimit seksual. Është e qartë që Projekt-Kodi Civil përjashton persona nga e drejta për partneritet dhe e drejta për të krijuar familje në bazë të orientimit seksual. Si i tillë, është diskriminues dhe shkel Nenin24 të Kushtetutes, që garanton barazi para ligjit dhe Nenin 37 të Kushtetutës, që garanton të drejtën për martesë dhe familje. Prandaj, Projekt-Kodi Civil duhet të përshkruhet në përputhje me obligimet e Kosovës për të siguruar të drejta të barabarta për të gjithë qytetarët dhe duhet të siguroj njohjeligjore të çifteve të seksit të njëjtë.

Deklaratë e përbashkët në mbështetje të së drejtës në identitet gjinorë si e drejtë fundamentale njerëzore

Blert Morina, has submitted a request for the name and gender marker to be changed in identification documents so that they reflect his gender identity. The Gjakova Civil Status Office and the Civil Registration Agency have rejected this request in breach of Blert's right to privacy and human rights obligations arising from the Kosovo Constitution and applicable laws

Read More

Meeting with representatives of the Ministry of Foreign Affairs of Norway.

Së bashku me kolegët nga Qendra për Barazi dhe Liri e Kosovës dhe (Parada ponosa Beograd )- Parada e Krenarisë e Beogradit mbajtën një takim me përfaqësuesit e Ministrisë së Punëve të Jashtme të Norvegjisë.
Në këtë takim u diskutua për statusin e personave LGBTI në rajon, sfidat e aktivistëve LGBTI dhe mënyrat se si të mbështesim luftën tonë për një shoqëri pa diskriminim, dhunë dhe urrejtje ndaj personave LGBTI.
Faleminderit edhe një herë, Komitetit Norvegjez të Helsinkit për rregullimin e këtij takimi.

Biggest Event "Defender's Days"

Filloi eventi më i madh ”Defender’s Days” i organizuar nga organazata Civil Rights Defenders në Suedi i cili ka për qëllim bashkimin e partnerëve aktivistë me qëllim të ngritjes së kapaciteteve, sensibilizimin në mes tyre, si dhe prezentimin e mënyrës së aktivizmit nëpër Shtetet e tyre. Në këtë event po marrin pjesë edhe dy aktivistë nga organizata Qendra për Liri dhe Barazi (CEL).

Increasing participation of marginalized groups in Kosovo

U mbajt konferenca e organizuar nga ATRC me temën: “Rritja e pjesëmarrjes së grupeve të margjinlizuara në Kosovë” në panelin e titulluar “Komunitetet LGBT dhe shoqëria kosovare” ku ishin të ftuar:
Avokati i popullit – Hilmi Jashari, i cili diskutoj për rolin e tij në mbrojtjen e komuniteteve LGBTI si dhe për mangësit e ligjeve në fuqi ,
Habit Hajredini nga Zyra për Qeverisje të mirë, diskutoj mbi arritjet dhe sfidat e institucioneve shtetërore në lidhje me të drejtat e komunitetit LGBTI, ndërsa Prof.dr. e Sociologjisë, Linda Gusia njëkohesisht dhe anëtare e bordit të CEL diskutoj për Seksualitetin dhe cështjet LGBTI, duke shpjeguar rolin a arsimit si të rëndësishëm për komunitetet LGBTI.

Read More