Prezentim diskutues për ngritjen e vetëdijes mbi të drejtat e komuniteteve LGBTI në komunën e Gjakovës

Në seri të diskutimeve në nivel komunal, u mbajt prezentim diskutues në Gjakovë, me përfaqësues të shkollave të mesme në bashkëpunim me këshillin rinor të Kosovar Youth Council – KYC.
Tema: Të drejtat e njeriut me fokus të veçantë mbi të drejtat e komunitetit LGBTI në Kosovë
Ky aktivitet është pjesë e projektit “Advancing the LGBTI communities Position in Society”, i financuar nga Ambasada e Mbretërisë së Holandës në Kosovë.