CEL rregullisht organizon vizita tek organizatat tjera në regjion, me qëllim të shkëmbimit të përvojave, krahasimit dhe diskutimit të problemeve me të cilat ballafaqohen komunitetet në qytetet tjera. Këto vizita shërbejnë dhe për të mësuar praktikat më të mira, për të nxitur dhe forcuar bashkëpunimin regjional dhe krijimin e

rrjeteve.