CEL organizon punëtori e trajnime të ndryshme, me qëllim të edukimit e ngritjes së njohurive të komunitetit rreth problemeve dhe cështjeve aktuale, si ofrimin e strategjive për menagjimin e tyre. Trajnimet mbahen nga ekspertë regjional në fushën e të drejtave njerëzore e të drejtave LGBT. Këto aktivitete ndihmojnë në fuqizimin e anëtarve të komunitetit dhe identifikimin e aktivistëve potencial.