Përgjatë sherbimit tonë, stafi i CEL-it ka marrë pjesë në takime të ndryshme të institucioneve qeveritare e jo-qeveritare (p.sh. Zyra për Qeverisje të Mirë – Zyra e Kryeministrit, Zyra e BE-së në Kosovë, Ministria e Integrimeve Europiane dhe organizatat e shoqërisë civile).
CEL gjithashtu inicon dhe merr pjesë në takime me palë të caktuara vendim-marrëse rreth cështjeve LGBT.