CEL will actively monitor, collect and evaluate data which indicate the actual position of the LGBT community in Kosovar society, advancement and respecting of their rights, and also alert the society and responsible institutions on any cases of abuse of rights and disrespect of individual rights and liberties guaranteed by the international human rights treaties and the constitution and the laws of the country. Our organization will closely cooperate with local and international bodies to provide timely and accurate data on the position and the situation the LGBT community in Kosovo is in prescribed time periods.
CEL vazhdimisht do monitorojë, mbledhë dhe vlersojë të dhënat të cilat shpalosin pozitën aktuale të komunitetit LGBT në Kosovë, avansimin dhe repsketimin e të drejtave të tyre, si dhe të njoftojë shoqërinë dhe institucionet e përgjegjshme për cdo rast abuzimi dhe jo-respektimi të të drejtave të individëve dhe lirive të garantuara nga traktatet ndërkombëtare, si dhe Kushtetutës dhe ligjeve të vendit. Organizata jonë do bashkëpunojë fuqishëm me trupat lokal e ndërkombëtar për të siguruar të dhëna të sakta e aktuale rreth pozitës dhe situatës së komunitetit LGBT në Kosovë​.