Facebook Twitter Youtube Instagram
info@cel-ks.org

Çfarë është CEL?

Qendra për Barazinë dhe Lirinë e Komunitetit LGBT në Kosovë (CEL) u krijua në korrik 2013 me qëllim forcimin e komunitetit LGBT në Kosovë

CEL parandalon diskriminimin në bazë të orientimit seksual dhe identitetit gjinor, rritë ndërgjegjësimin e popullatës së përgjithshme për të drejtat LGBT dhe avokon për të drejta të barabarta dhe mosdiskriminim të komunitetit LGBT në Kosovë në pajtim me Kushtetutën dhe ligjet e Republikës së Kosovës. CEL erdhi në ekzistencë si një reagim ndaj diskriminimit të vazhdueshëm, stigmatizimit dhe paragjykimit të shoqërisë ndaj personave LGBT dhe për mbrojtjen e njerëzve LGBT në Kosovë

Deri më sot, CEL ka synuar të bëhet një forcë shtytëse pas krijimit të një shoqërie progresive, të larmishme dhe tolerante në Kosovë ndaj komunitetit LGBT; një motivues për ndryshimin e konstrukteve tradicionale sociale dhe një sistem mbështetës për sigurimin e të drejtave dhe mundësive të barabarta për të gjithë. CEL gjithashtu ka kërkuar të forcojë kuadrin ligjor për njerëzit LGBT në Kosovë, si dhe të rrisë pjesëmarrjen e njerëzve LGBT në mekanizmat relevante ndërkombëtare dhe rajonale dhe projekte të dobishme për komunitetin dhe shoqërinë në përgjithësi. Pavarësisht se është një organizatë mjaft e re, CEL ka arritur të bëhet një nga organizatat udhëheqëse dhe forcat lëvizëse për fuqizimin e komunitetit LGBTI në Kosovë duke promovuar dhe mbrojtur të drejtat LGBTI dhe duke punuar drejt krijimit të një shoqërie gjithëpërfshirëse e cila mbron barazinë dhe njeh dhe respekton diversitetin.

Organi më i lartë drejtues i CEL është bordi i drejtorëve i cili përbëhet nga pesë anëtarë. Përveç personelit kryesor që është drejtpërdrejt i përfshirë në zbatimin e programeve, CEL jep një numër të konsulentëve të jashtëm dhe ka një rrjet të gjerë aktivistësh dhe vullnetarësh LGBTI që janë të përfshirë drejtpërsëdrejti në programet dhe iniciativat e CEL.

Programi Mbështetës

Komunitetet LGBTIQ + dhe individët janë jashtëzakonisht të larmishëm dhe përballen me një numër të përbashkët dhe çështje të veçanta shëndetësore dhe përfshirje sociale. Prandaj, CEL kupton se anëtarët e Komunitetet LGBTIQ + mund të kenë nevojë për mbështetje kur përballen me një gamë të gjerë potencialisht të madhe rrethanat dhe emocionet.
Nga çështjet që dalin jashtë dhe diskriminimi, ngacmimi, dhuna, ankthi, depresioni ose shqetësime të tjera shëndetësore, abuzimi dhe krizat e tjera, CEL synon të sigurojë mbështetjen që njerëzit LGBTIQ + kanë nevojë.
Nga çështjet që dalin jashtë dhe diskriminimi, ngacmimi, dhuna, ankthi, depresioni ose shqetësime të tjera shëndetësore, abuzimi dhe krizat e tjera, CEL synon të sigurojë mbështetjen që njerëzit LGBTIQ + kanë nevojë. Kështu, nëpërmjet Programit të Mbështetjes, CEL punon për të siguruar që personat LGBTI + të kenë qasje në një hapësirë të sigurt dhe pa gjykim, të kuptohen dhe të kenë akses në ndihmë psikosociale dhe shërbime të ndihmës juridike duke përfshirë: mbështetje individuale, grupe mbështetëse këshillimi individual, dhe aleatët mbështesin grupet, grupet e diskutimit, ndihmën juridike falas, strehimin dhe burimet e tjera të komunitetit. Përveç aktivitetit të saj CEL brenda programit mbështetës, CEL siguron mbështetje dhe lidh njerëzit LGBTIQ + për të ndërtuar një rrjet mbështetës për ndarjen e përvojave. Po ashtu, programi i mbështetjes vepron si një rrugë drejt shumë programeve dhe iniciativave të CEL.

Programi I Ndërtimit Të Kapaciteteve

Gjatë gjithë rrugës përmes Programit të Ngritjes së Kapaciteteve CEL, punon me njerëzit LGBTIQ + për të rritur aftësitë, njohuritë dhe vetëbesimin e tyre. Programi i ndërtimit të kapaciteteve gjatë një përvoje transformuese të mësimit fuqizon njerëzit LGBTIQ +. Duke ofruar programe, stërvitje dhe mentorim,
dhe mundësitë e angazhimit ku ata mund të fitojnë aftësi thelbësore, duke përfshirë aftësitë e zhvillimit të lidershipit dhe të lidershipit, njerëzit LGBTIQ + mund të bëhen kontribues aktivë për komunitetet e gjalla LGBTIQ + në Kosovë dhe gjetkë. Për më tepër, nëpërmjet fuqizimit të njerëzve LGBTIQ +, ne jemi në gjendje të zhvillojmë komunitete dhe të ndikojmë në proceset e politikave. CEL gjithashtu punon në partneritet me të tjerët për të ndërtuar komunitete të forta, kohezive dhe me ndikim LGBTIQ +. Përveç punës me personat LGBTIQ +, CEL zhvillon programe dhe punon me të rinj dhe aktorë të tjerë jo LGBTIQ + për të rritur kuptimin e tyre rreth çështjeve dhe të drejtave LGBTI. CEL trajnon ofruesit e shërbimeve sociale, agjencitë qeveritare, zyrtarët e zbatimit të ligjit dhe të tjerët për të ndihmuar ata që të shërbejnë për të shërbyer personave të ndryshëm LGBTIQ +.

Avokimi Dhe Aktivizimi I Programit

Programi i Avokimit dhe Aktivizmit thekson përpjekjet në të gjithë vendin për të edukuar, trajnuar, dëgjuar dhe frymëzuar qytetarët e të gjitha gjinive që të rriten si zëra të dhembshur për ndryshim dhe përkrahës për komunitetet LGBTIQ +. Duke udhëzuar dhe zhvilluar një brez të ri të aktivistëve LGBTIQ +, ne po forcojmë lëvizjen LGBTIQ +.
Ndërsa ne e edukojmë publikun rreth çështjeve të LGBTIQ +, mobilizojmë komunitetet, avancojmë nismat dhe ligjet e politikave, dhe bashkëpunojmë me udhëheqësit politikë dhe vendimmarrësit në mbarë Kosovën për të përmirësuar kuadrin ligjor, për të promovuar barazinë dhe drejtësinë për njerëzit LGBTIQ +. Përmes punës së saj në avokim dhe proceset e hartimit të politikave, CEL kërkon veçanërisht që njerëzit LGBTIQ + të dëgjojnë dhe të luajnë rol kyç në formësimin dhe ndikimin e politikave dhe ligjeve që i prekin ato. Në këtë kuadër, CEL punon dhe bashkëpunon me institucionet relevante dhe palët e interesit për të siguruar që të gjitha të drejtat e LGBTIQ + të njerëzve mbrohen në mënyrë që njerëzit LGBTIQ + të mund të udhëheqin jetë domethënëse.